kugxekwa uTrollip kwiintanda kwintsebenziswano yamaqela eNMB

USodolophu waseNelson Mandela Bay, uAthol Trollip ophantsi koxinzelelo ngenxa yeengxabano neUDM asebenzisana nayo kwibhunga lalo masipala.

Zibonakele ekuhleni
iintanda nokungaboni ngasonye phakathi kwebhunga lomdibaniso okhokelwa
ngumbutho weDA kuMasipala ombaxa waseNelson
Mandela Bay
ngethuba ooceba abamele imibutho ephikisayo nabomdibaniso bekwaya intlanganiso
yokuqala yebhunga ngentsasa yayizolo.

Le mibutho iquka iUDM
eyinxalenye yorhulumente wendibaniselwano kulo masipala, iANC, United Front, iEFF
nePatriotic Alliance.
YiCOPE kuphela, nekwayinxalenye yomdibaniso ejoyine iDA kule ntlanganiso.

Omele iUDM nonguSekela Sodolophu
kulo masipala uMongameli Bobani uthe ukungazimasi kwakhe intlanganiso yebhunga
akuthethi ukuba umdibaniso ufikelele esiphelweni.

Lo kaBobani uthe yena noSodolophu
uAthol Trollip basoloko benyusana behlisana ngemiba ephathelene nomthetho
nolawulo kungekho ugoba uphondo phakathi kwabo. 

Uthe kwezinye zezinto abangavani
ngazo yimiba yokuqesha nokugxotha amagosa 
kamasipala abambe izikhundla eziphezulu nakuchaze esithi lo kaTrollip
ulawula ngegqudu esenza unothanda.

“UTrollip uqeshe uVuyo
Zitumane ngendlela enonyawo lwemfene engahambisani nomthetho, okwesibini unike
uphumaphele uMod Ndonyana esebenzisa amagunya endaweni yokuba le miba
ayigqithise kwibhunga ukuze lihlalutywe khona njengoko umthetho usitsho,”
utshilo uBobani.

Ukwathe ukungavani
kwakhe ngezimvo nalo kaTrollip kude kwangenelelwa nazinkokeli zale mibutho
mibini uBantu Holomisa noMmusi Maimane bemcenga.

“Unyevulela kwabona abo,
unyevulela kwa nabacebisi bakhe gezomthetho,” wongeze ngelitshoyo.   

Kwintlanganiso nonondaba
iANC ithi ukungaphumeleli kwentlanganiso yebhunga yinto ebilindelekile ngenxa
yendlela izinto eziqhuba ngayo.

“UTrollip akasebenzisani
nebhunga, uyingxaki exake  nombutho wakhe,”
kutsho uLitho Suka weANC.
 Uqhube wathi uTrollip
uchutha iinkonzo zokuhlangabezana nabantu abahluphekileyo.

UTrollip uthe, yinto
exhalabisayo ukukwaywa kwentlanganiso yebhunga ngamaqela aphikisayo, nangona
engasazi isizathu esikhokelele koko. Ukwathe oku akuthethi kuthi umasipala
womdibaniso uwile.