Kugxothwa abasasazi kuMhlobo Wenene neTruFM

SIYAMGCINA okanye siyamlahla? Abaphathi abaninzi koonomathotholo baphantsi kolo xinizelelo nanjengoko ligalelekile ixesha lokuhlengahlengisa iinkqubo nabasasazi bazo.

Olwalo nyaka ke uhlengahlengiso, ingakumbi kwizikhululo zeSABC lufika kanye ngelixa lo msasazeli woluntu ejamelene neengxaki zokuphelelwa yimali etasini.

Sikrobe oonokrawuzana bethu abakufutshane nezi zikhululo zethu zibini zeSABC eMpuma Koloni – Umhlobo Wenene FM neTruFM.

UMHLOBO WENENE: Iimpukane eziluhlaza zisixelele ukuba uReggie Solani, ongumqulunqi kaMasigoduke emva kwemini, sele ewupakishile umgodlwana wakhe elindele ukusifulathela esa sikhululo.

USolani uqeshwe nguMhlobo Wenene kweyeKhala ngo2016 emva kokudliwa lizembe leTruFM phantsi koMphathi osandul’ ukugxothwa uThobeka Buswana.

Oonokrawuzana bethu bakwaqhube bathi, uLuckeez Matyolweni, obesenza uSJL noSpitch, uza kushenxa kule nkqubo agxile kumsebenzi wakhe awuqeshelweyo njengeStation Producer yesi sikhululo. “Kuvakala ukuba uSilulami “Sluja” Bunu angangena kule ndawo kaLuckeez, aqhube inkqubo noSpitch,” kubalisa oonokrawuzana. UBunu ungene kuMhlobo kunyaka ophelileyo esuka kuMdantsane FM. UNoxee Speelman, obequlunqa inkqubo kaMama kaMaAsi, uLelikaYehova iHlabathi ngoLwesine, kuthiwa naye uwutyile.

TRUFM: Sithe tsi-gxada eBhisho kwisikhululo iTruFM, kulapho sifike izinto zithande ukubalukhuni ngamandla.

Oonokrawuzana bethu bafike apho kuxakekiwe kuhlengahlengiswa iikontilaka zengqesho. Sothukile xa sive ulwimi lokuba phantse ama30 abasebenzi (abaquka abasasazi neeprodyusa) bela ziko bagxothiwe. Abo bashiyekileyo kuthiwa imivuzo yabo iphungulwe.

Iimpukane eziluhlaza zithi uDee Lukes, owenza inkqubo yebhrakfesi angathuthela kwinkqubo yasebusuku iAfter Hours.

Ukanti uMiss Vee obebhexesha noDee Lukes iTruBreakfast ukhonjwe emnyango. Ngelixa uKing Beema egxothwe kwinyanga ephelileyo. Obesihlebela udize ukuba kungenzeka “inkqubo yeBhrakfesi eTruFM ingaqhutywa nguReggie Solani, ophumayo kuMhlobo, ephelekwa nguAJ Blie. Asazi! nangona oonokrawuzana besithi ukubuyela kukaSolani kwesi sikhululo sisezingxakini ingalinyathelo elincomekayo nanjengoko wasishiya isitulo esifudumezile kwaye namanani eenkqubo zakhe ayencomeka. Sizindlebe zakho!

Ukanti sisengaphakathi eTruFM, ezothusayo esibuye saziva zichaphazela inkqubo enkulu yesa sikhululo iLPL yasemva kwemini ebhexeshwa nguLuks Gidane. Kuvakala ukuba uPhethu Soga, nongomnye othandwa kakhulu ngabaphulaphuli beTruFM, ingakumbi abeLPL – udliwe lizembe.

Omnye obesibalisela uthi ukususwa kukaSoga, owangena kwiTruFM iseyiCKI, noyintandane yabaphulaphuli yimpazamo enkulu, nanjengoko inkqubo le bisaqhuba kakuhle ngokwamanani kunjalonje iphumelela neembasa. “Ezi ndaba aziginywanga ncam ngoogxa bakaPhetu, ingakumbi igqiza asebenza nalo emva kwimini,” kutsho unokrawuzana. Kukwavakala ukuba uZikho Mgayi obesenza Ezentlalo – naye ukhululwe. Sive nokuba uYanga Jaca, uDJ Mantofontofo, Makhosandile Mpunzi, uBabalwa G noAmanda Mzamane – bacuthelwe ixesha lokubasemoyeni, elowo wanikwa inkqubo ngempelaveki. Uze ukhumbule ukuba oku akuqinisekiswanga nanjengoko iSABC yalile ukuphefumla kweli phephandaba, isithi “ayinakukwazi ukubhentsisa imicimbi yengqesho ephakathi komqeshi nomqashwa, utshintsho lobuya laziswe ethubeni.”

Olu tshintsho silujonge ngabomvu ukuqala kwinyanga kaTshazimpuzi. Siziindlebe zakho!

simphiwe.freddie@inl.co.za