Kugxothwe usathana ophehluzelisa iGcuwa!

Iimvaba ezohlukeneyo zaseGcuwa zibambe umthandazo kwiBala lezeMidlalo eMsobomvu ngeenzame zokugxotha usathana ophehluzelisa la lokishi. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ubundlobongela obume ngeenyawo kwilokishi yaseMsobomvu eGcuwa, bubangele ukuba iimvaba ngeemvaba ngokohlukana kwazo zingungelane kwiBala lezeMidlalo kule lokishi, kubanjwe udlwabevu lomthandazo ukuzama ukulwa iziganeko zolwaphulomthetho eziye zikhula ngokukhula kule lokishi.

Ngokokutsho komnye wabaququzeleli balo mthandazo, uMbuyi Kasana, wombutho ozimeleyo iGwiba leSizwe for Women and Children Foundation, uthi iMsobomvu eyayikade idume kakuhle, ikhupha oosaziwayo kwaye idume nangokupaselwa emagqabini kwesikolo sayo iMsobomvu High, ijike yabayindawo yezigqubu kwanobundlobongela kutsha nje.

Uthi kungoko bebone ukuba mhlawumbi ungenelelo lomthandazo ingabasisisombululo kwiingxaki ezijongene nale lokishi.

“Lo mthandazo ubumalunga nokubumbana koluntu kule lokishi, kwanokucela uThixo angenelele kwingxaki uluntu lwaseMsobomvu oluzibhaqa sele luphantsi kwayo. Ezo ngxaki kukudlwengulwa kwamanina, umba wokwanda kokuthengiswa kweziyobisi kwanokuxhaphaka kwazo nto leyo idala ukonyuka kobundlobongela,” utshilo uKasana.

UNeliswa Mjikeliso ongumhlali kule lokishi uthi banalo ithemba lokuba lungakho utshintsho kuba kuyaqalwa ukufakwa umthandazo onamabandla awohlukeneyo. UMjikeliso uthi nale nto lo mthandazo wenziwe xa kuqala unyaka inika ithemba. Uthi sele bephila ubomi bentshontsho kumakhaya abo abakhulela kuwo ngoku. Uthi exakayo yeyokuba banaso nesikhululo samapolisa kodwa yeyona ndawo iqatseleyo.

Abanye boonyawontle ebebezimase lo mthandazo nguApostle Leo Keise waseMonti nalapho athi isizwe esingenaye uThixo siyatshabalala.

“Umntu udalwe nguThixo, wenziwa nguThixo. Nendlela elula yokuhlangula umntu kukubuyela kuThixo. Sibongoza noluntu ekubeni emakhayeni kubuyelwe kundalashe apho kwakungalalwa kungathandazwanga. Umthandazo sawufundela emakhaya hayi ezikolweni,” utshilo uApostle Keise.

“Xa abantu bathe bemka kuThixo nezazela ziyafa, kanti xa uhlala ukuThixo siyaphila isazela. Ngoku lixesha abantu babuyele kuThixo ngoba izinto zonke zohlulakele,” uvale ngelo.

Ukwabongoza uluntu lwephondo jikelele ekubeni luzeke mzekweni ngokwenziwe liqonga laseMsobomvu, kubuyelwe kuThixo.

Kwabebekho ngowaziwayo uMfundisi Unathi Nkomfa, Bishop S. Mashicila, Bishop M. Sebe, Mfundisi Mangquku, Mfundisi Kekuwe kwakunye noBabalwa Menze.