Kuhlolwa amakhwenkwe azokoluka eKapa

LIQHWATYELWE izandla iphulo lokuhlola amakhwenkwe aza kuya esuthwini.

Umbutho weengcibi kweli phondo, iSomagwaza, ibibambe intlanganiso namakhwenkwe, abazali namagosa asuka kwiSebe lezeMpilo kwiHolo yoLuntu, iNdlovini yaseNew Crossroads.

Kule ntlanganiso bekugwadlwa iindlela zokukhusela abakhwetha ngethuba lolwaluko.

Iinjongo zayo ibikukuza nesisombululo kwimicelimngeni kwiimeko abahlangabezana nazo abakhwetha ngeli xesha lonyaka.

Kukwasetyenziswe eli thuba kwahlolwa aza kungena esuthwini kwezi veki zilandelayo.

ISomagwaza isebenzisana neqela loogqirha ukuqinisekisa ukhuseleko lwamakrwala nokunqanda ulibaziseko oluye lube khona xa amakhwenkwe esiya kuhlolwa kumaziko ezempilo asekuhlaleni.

Phakathi kwabo bebezimasile baquka iingcibi ezaziwayo uZolile ‘Zizi’ Cagwe noSikelela Zokufa.

Kuhlolwe amakhwenkwe aphuma kwiilokishi ezahlukeneyo.

Eli phulo kulindeleke ukuba liqhube rhoqo ngeempelaveki kude kudlule ixesha lolwaluko.

Abazali banqwenela ibe yinto ehlala isenzeka.

UXolisa Simama uthe baza kutsho babase ngemizimba ekhululekileyo abantwana babo ehlathini. “Siyawadinga amaphulo alolu hlobo. Bayaphela abantwana bethu ehlathini. Kwayeka ukubaligugu ukolusa kule mihla. Ucinga ukufa kuphela xa esesuthwini umntwana wakho.”

UXolani Mbandazayo uthe: “Yinto ebekufanele kudala yenzeka le. Into eqhubeka ehlathini ifuna thina bantu beli siko.”

UCagwe noZokufa bathe isizathu sokuba baqale eli phulo kukuqaphela ukuba inkoliso yamaziko ezempilo ayagcwala, kwaye athatha ixesha ukunceda abantu.

Eli phulo siza kuliqhuba ukususela ngooLwesihlanu ukuya kuma ngeCawe rhoqo ngempelaveki, batshilo.

UZokufa uchaze ukuphelelwa kwabakhwetha ngamanzi emzimbeni nokosuleleka zizifo njengezona zinto ziye zibeke ubomi babakhwetha esichengeni.

UZokufa uthe iSomagwaza ngumbutho odlala indima enkulu kwimibandela yolwaluko apha kweli leNtshona Koloni.

Lo mbutho uquka amaXhosa, amaHlubi nabeSuthu.