Kukahlanu betshiselwa isikolo ‘yinto engaziwayo’

Abazali bakwaR4 eMgomanzi eGcuwa bathi yintsomi engenakuze ilibaleke ukuthi gqolo kusitsha isikolo sabo iMgomanzi High itshiswa ngumntu ongaziwayo. Xa bezama ukulungisa loo ndawo kuse kutshe elinye icala. Koko abazali bathi umntu otshisayo akaziwa kwaye nonobangela akaziwa nangona nje kutyholwatyholwana, kwaye bekwakholelwa nokuba akanamntwana ufunda kwesi sikolo lo mntu ubakhohlakelele ngokubanqunqela ikamva labantwana babo.

Ngoku bamemelela kwabasemagunyeni ukuba babancede ngelokucingela abantwana babo abahamba imigama emide besiya kwisikolo abacelelwa kuso.

Abantwana bakhe bafundela phandle ixesha elide emva kokutsha kwaso ngeyeSilimela kulo nyaka, amagumbi evukuvuku kukutsha de babe bacelelwa kwenye ilali enesikolo esingenabantwana baninzi, naso esikwimeko embi kuba asinazifesitile namacango, iKhanyisa J.S.S.

IMgomanzi sele isisihlandlo sesihlanu kulo nyaka isitsha kwaye okuphelelisa ithemba abazali kukuba akude kubhaqwe mntu kwaye kubanjwe nomntu kuphando olwalusenziwa ngabecuphi baseGcuwa.

Esi sikolo ngokolwakhiwo lwaso ngurhulumente besikumgangatho ophezulu kakhulu kodwa konke oko kulilize kuba kutshe naloo magumbi ekhompuyutha.

Abazali bathi inqontsonqa iza kubakunyaka ozayo kuba kuza kufuneka betshintshe abantwana babase edolophini eGcuwa neyiyona ndawo ikufutshane kuba zikude ezinye izikolo ezisezilalini.

Aba bazali bathi kusa behleli xa becinga ngaleyo kuba abathathi ntweni kwaye esi sikolo besibanceda kakhulu.

Badiza ngelithi iSebe lezeMfundo lathi ngoku alinakuphinda libakhele nalo liyoyika kuba kudala siqalelwa isikolo siphinde sitshiswe. Abazali kwakunye nabahlali bathi akukho zinzame bangazenzanga ukubuyisela isikolo bebamba nemithandazo ukuzama ukunqanda esi sihelegu sokusuke kutshiswe isikolo nekuye kungabikho

Sele kutshiyeke iindonga kwisikolo iMgomanzi High eGcuwa, sele zinhlanu izihlandlo zokutshiswa kwesi skolo ngumntu ongaziwayo: UMFANEKISO: BHEKI RADEBE
kutshuyeke iitafile zentimbi kwIgumbi lokufundela iKhompyutha eMgomanzi High school: UMFANEKISO: BHEKI RADEBE
Sele kutshiyeke iindonga kwisikolo iMgomanzi High eGcuwa, sele zinhlanu izihlandlo zokutshiswa kwesi skolo ngumntu ongaziwayo: UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

nomkhondo.

USibonda wendawo wakhulula ekubeni I’solezwe lesiXhosa liye esikolweni uyokuzibonela le meko kwanale lahleko ingaka kwesi sikolo.

OyiKomiti, uFunekile Buqwana, ekhululwa nguSibonda ukuba athethe noonondaba, uthi ayibaphathi kamnandi kwaphela le meko yenzeka kwesi sikolo sabo. Uthi ingapha kwe12 000 imali abayibethayo bengabazali bezama ukuvuselela elinye igumbi kwenzele abantwana bangene ngaphakathi kuba bebesele befundela phandle, kodwa kwanelo gumbi babezakhela ngokwabo kwasa litshile nalo.

“Inqontsonqa ikunyaka ozayo kuba ngoku basaxhwarhe eKhanyisa eyingeyolali yabo, ephantsi kwenye indawo nabanokukhutshwa kuyo nanini na abantwana bethu. Oku lixhala ngoba kulapho kuphela khona ikamva labantwana abangathathi ntweni. Kungoko sicela nabani na seyingengorhulumente onokuthi asivuselele esi sikolo kuba koba nzima kwiminyaka ezayo kuthi bazali abangathathi ntweni. Sicela imali yezixhobo zokwakha, sakuzenzela.

“Le nto itshisa apha ayibulalanga kamva labantwana bethu qha, ibulele nathi bazali abangafundanga kuba besinethemba lokuba abantwana bethu bakufunda bafundele nathi,” utshilo uBuqwana.

Abazali babone iintatheli kwesi sikolo basondela ukuzosabela kuba behlala bejongile into enokuza noncedo kwesi sikolo. Umzali uThandeka Mcenge uthi kubuhlungu abantwana basuka kwiilali ezintathu kwaR4, kwa7 nakwaMpundu eNgqamakhwe behamba loo mgama mde ukuya eKhanyisa.

UMcenge uthi xa kunetha abayi abantwana kuba kuwelwa umlambo ogcwalayo kwaye nezithuthi azanelanga kuba aboneli bonke kuzo. Uthi bacela lo nto inokuthi ifumaneke inokuba luncedo kuzokwazi ukubuya abantwana babo eKhanyisa.

Ingxelo ithi indibano bengabahlali kudala bezibamba kuzanyanwa nesisombululo.

Omnye umzali, uNomzamo Gwalisa, uthi badibanise iisenti ezo bezilali ezinabantwana abafunda eMgomanzi High bengenazo benjalo qha kuba belwela ikamva labantwana babo.

“Abantwana bethu bebegodola befundela phandle ekudibaniseni kwethu kwasuke kwatsha nelo besilakhile icala akumnandanga tu”.

Abafundi bathi oku kuyabaphazamisa kakhulu. Bakwathi ukujikelezana nelali, ukungabi nandawo yokufunda kuyabaphazamisa kakhulu, bathi bayazama kona kuba befuna ukupasa kodwa akululanga ukuzibona sele befundela phandle.

Bakwakhala nangetyala elingahambeli phambili, besithi umcuphi ocupha ngetyala lokutsha kwesikolo sabo uthe cwaka. Bathi akukho mkhondo nokwenza ukuba batyhafe.

Inqununu eyayikade ikwesi sikolo yabeka phantsi intambo kuba isoyika oku kutsha kwesi sikolo, ngokokutsho kwabazali.

Umama ophekayo kwesi sikolo, uMamTshawe, naye ohamba ngeenyawo ukuya eKhanyisa, uthi kunzima kuba ebekade evuka kwalapha elalini, ngoku kufuneka ezame into yokukhwela ukuya eKhanyisa ukuyokupheka.

Abazali bacela isandla kuMsamariya oLungileyo abavuselele esi sikolo bakwazi ukubuya abantwana nootitshala.