Kukhangelwa iingxaki zasezindleleni

Iqumrhu iRoad Traffic Management Corperation (RTMC) lizakubamba iingxoxo nawo onke amagosa ezendlela kweli ngelizama ukulwa iingxaki zasezindleleni.

Amagosa endlela aphuma kumaphondo onke oMzantsi Afrika azakubuthelana eThekwini ukusukela ngomhla wesihlanu kuDisemba ukuya ngomhla wethoba. 

Ingxelo ithi le yingxoxo yokuqala eloluhlobo eMzantsi Afrika ezama ukukhangela ingxaki zasezindleleni. Ilizwe loMzantsi Afrika linamanani aphezulu abantu abathi babhubhele ezindleleni kweli ngenxa yengozi zendlela.

Abaphathiswa bamasebe ezothutho abaphuma kumaphondo onke oMzantsi Afrika bazakuba bethatha inxaxheba kule ngxoxo, ukanti kuzakubakho oosodolophu kunye noceba. Ukanti amagosa ezothutho aphuma kumazwe angabamelwane kuMzantsi Afrika alindelekile kule ngxoxo.