Kukhangelwa izizalwane zowasetyhini ofunyenwe ebhubhile

Amapolisa aseDespatch, eGqeberha afunisa ngezizalwane zowasetyhini ofunyenwe ebhubhile eKhayamnandi ngokuhlwa kwangoMvulo.

Ingxelo ithi malunga nentsimbi yesithandathu ngokuhlwa, kufunyenwe umzimba wowasetyhini noqikelelwa kwiminyaka ephakathi kwe-25 ukuya kwi-30.

Lo mzimba ufunyenwe emva kwebala lebhola ekhatywayo eKhayamnandi, kwaye ubusele ubonisa iimpawu zokonakala, nalapho amapolisa akholelwa ukuba ubusele uneentsuku ukwindawo leyo.

Lo mzimba ufunyenwe unxibe ijini eluhlaza, ukanti ngasentla ubenxibe itophu emhlophe.

Kuvulwe ityala lokubulala, kwaye liyaphandwa.

Amapolisa acela nabani na onokuba luncedo kolu phando, okanye onganolwazi ngomzimba ofunyenweyo, atsalele isikhulo samapolisa kwezi nombolo: 041 933 8000, 08600 10111, okanye atyelele amapolisa akufutshane naye ngeenkcukacha.