Kukho iimpawu zembalela mafama

Isityalo sombona esisokolayo ukuphila kwifama ethwaxwa yimbalela. UMFANEKISO: Scott Olson

Kukho iimpawu ezicacileyo zokuba kungahle kubekho imbalela kweli loMzantsi Afrika kwezinyanga zasehlotyeni. Ngelixesha kunyaka ophelileyo imvula ibisina inomzila omhle wemvula ene kwiinyanga zasebusika nezo zentwasa hlobo. Ukusukela ekuqaleni kwale nyanga kukho iimpawu ezibonakalisa ukuba kungakho imbalela.

Ukutshisa kwelanga okugqithisileyo okungqinwe zizanuse zemozulu kule veki iphelayo kushiya uloyiko. Akuxhaphakanga eMpuma Koloni ilanga eliqabela kumashumi amathathu anesihlanu ngokwamaqondo obushushu.

Xa ithe yenzeka into yokuba kutshise ngoluhlobo kudla ngokulandela imvula emva kwemini ngenxa yelo langa belitshisile.

Ilanga litshisa ngamandla kodwa emva kwemini kuvuka umoya, lomoya uchitha amafu athembisa ngemvula. Lo moya ubangela ukoma okugqithisileyo kwingca nezo zityalo sele zityaliwe.

Eli lixesha lokuba kuvukwe kusasa kukho umbethe omanzise ingca, oku kuncedisa ukuhluma nokukhula kwengca. Ezi mpawu ziqhubeka logama kuqhubeka ubushushu obungaqhelekanga ngamandla kuninzi lweendawo zeMpuma Koloni.

Kunyaka ophelileyo ngeli xesha amafama ombona ebesele eqalile ukutyala umbona. Ngenxa yemvula ebinganqabanga lombona ubuqhuba kakuhle.

Uninzi lamafama ebesilele ukulima ngeli xesha kunyaka ophelileyo azisola ngoku ngangxami ukulima. Loo mafama ayefungela ukuba azakulima ingaphelanga inyanga kaNovemba kulo nyaka. Uninzi lamafama ancokole ne-Entsimini kukho lawo sele efuna ukurhoxa ukulima umbona ngelithi oyikisela ilahleko.

Ukuba inganqaba ngenene imvula umbona olinywe ngoku uzakutsha ngaphandle kwamathandabuzo. Ukuba ayithanga yanetha ngamandla imvula kwinyanga kaDisemba asikubakho isivuno sombona kumafama amancinci kunyaka ka2024.

Intlungu yamafama aqalayo yeyokuba awanazo iintsiba neendlela zokukhawulela iingxaki ezifana nembalela. Ukanti amafama aphuhlileyo wona ayakwazi ukunkcenkceshela umbona wawo ngaphandle kwamathandabuzo.

Ngokweengxelo yezanuse zezulu imvula ezakuna kwinyanga kaDisemba walo nyaka incinci ayinakufikelela kumyinge wokukhulisa nokwenza ukuba umbona ugqibelele.

Amafama angekaqalisi ukulima anethuba lokuba atyale izityalo ezinokuphumelela ngaphandle kwemvula eninzi. Ukutyala iitapile kungenza ukuba amafama akwazi ukuvuna noko ekuqaleni konyaka ozayo. Kodwa ukuba kuthe kwenzeka ukuba kunethe imvula eninzi zakonakala ngaphandle kwamathandabuzo iitapile zabo.

Ngenxa yamanzi amaninzi ziyabola zingakwazi ukunika isivuno esifunwa ngamafama ukuze athengise. Ukunqongophala kwemvula kungenza ukuba amafama weetapile azibone ephumelela efumana isivuno esihle, kaloku zona azifuni mvula igqithisileyo.

Ilindeleke kwiintsuku ezintathu uphela imvula kwinyanga kaDisemba, kwaye ngoko myinge ayingako. Olu ke luqikelelo mafama olungathethi ukuba makungalinywa koko kuyaqikelelwa, kuyenzeka, kungenzeka ukuba imvula iqhube ngokuchasene noluqikelelo.