Kukhunjulwa amashumi amathandathu eminyaka oqhankqalazo lamakhosikazi

AMAKHOSIKAZI kweloMzantsi
Afrika jikelele namhlanje akhumbula umngcelele woqhankqalazo owawubanjwe
ngamakhosikazi ngo 1956. Amakhosikazi abamba uqhankqalazo elisingise kwizakhiwo
zomdibanso, ngelichasene nomthetho weli wexesha lika rhulumente wengcinezelo,
owawunyanzelisa ukuphathwa kwesazisi seloxesha ngabantsundu esasibizwa ngokuba dompasi.

Lomngcelele wawukhokelwe
ngamakhosikazi uLillian Ngoyi, uHelen Joseph, uRahima Moosa kwakunye noSophia
Williams de Bruyn. Adlulisa uxwebhu lezikhalazo kwinkulumbuso yeli ngethuba
lengcinezelo uJG Strydom.

Kwanamhlanje, umongameli
weli uJacob Zuma uzakothula umyalezo wosuku, aphinde atyhile umfanekiso
oqingqiweyo ka Lillian Ngoyi. Umphathiswa wamakhosikazi okwi ofisi kamongameli
uSusan Shabangu uthe isikhumbuzo salonyaka sikwa yimbali yendima edlalwe ngamakhosikazi
kumzabalazo wenkululeko weli. “Sikwazimisele nokubonisa impumelelo
yamakhosikazi eli,” utshilo uShabangu.