Kukhuselwa indalo ngokutyala imithi

Isebe
lezolimo, ulobo namahlathi kweli lizakumisela ngokusemthethweni iveki ekhuthaza
ukutyalwa kwemithi (Arbor Week)eNkowankowa eLimpopo ngomso. Elisebe lenza oku
libambisene nenkampani yakwa Total nge njongo zokuvelisa ukutya ngokutyalwa
kwemithi logama kukwakhuselwa umhlaba. Ingxelo yelisebe ithi ukutyalwa kwemithi
kuncedisana nokukhuliswa kwemeko yezimali kwezondawo zityala imithi. Ethetha
nabahlali base Ncera kunyaka ophelileyo umphathiswa welasebe uSenzeni Zokwana
uthi kukho imfuneko emandla yokutyalwa kwemithi eMzantsi Afrika. ”Kukho imihlaba
engenanto ehleli nje kweli loMzantsi Afrika ekufuneka isetyenziswe ukutyala
imithi ukuze kukhuselwe indalo ngoku banzi, logama abantu bezakuba bexhamla
ngokufumana iziqhamo nezinye izinto,”watsho uZokwana.

 Umxholo
walonyaka waleveki uthi “Amahlathi namanzi” nge njongo zokuvakalisa ukubaluleka
kwamanzi namahlathi kwintlalo yoluntu. Lo mxholo uxhaswa libutho elijongene
namahlali kumbutho wezizwe ezimanyeneyo iUnited Nations Forum and Forests (UNFF).
Le veki isuka ngomhla wokuqala kwinyanga ka Septemba ukuya kumhla wesixhenxe
kukhuthazwa ukulinywa kwemithi.