Kukhuthazwa intsebenziswano phakathi kwamapolisa neentatheli

Umkomishinala waMapolisa obambeleyo, uNjengele Kgomotso Phahlane, uthembisa ngokuziphelisa iziganeko zokuhlaselwa kweentatheli ngamapolisa kweli lizwe.

Oku kuza emva kokuba le Njengele ibambe indibano nombutho wabahleli beendaba kweli lizwe, iSouth African National Editors Forum. Ingxelo yeSANEF ithi lendibano ibanjwe emva kokuba lo mbutho uthathe isigqibo sokuba ibambe indibano nezikhulu zamapolisa oMzantsi Afrika malunga neziganeko zokubanjwa kweentatheli.

Kwesi sivumelwano kuvenwe ngokuba abahleli beendaba bazakunikwa iqonga lokuthetha neeNjengele nezinye izikhulu emapoliseni ukuze bafumane ithuba lokucacisa ngomsebenzi wonoondaba eMzantsi Afrika.

Esi sivumelwano sithi amapolisa azakuvunyelwa ukuba aye kungena kumaziko endaba acaciselwe ngendlela oonondaba abasebenza ngayo xa besiya kucholachola iindaba.

Iinkokheli zeSANEF zikhale ngamandla ngendlela oonondaba abaphathwa ngayo kwindawo zeengozi okanye ulaphulo-mthetho, kukwathethwe nangendlela amapolisa ebutho likamongameli nabaphathiswa abasebenza ngayo.

Le ngxelo ithi amapolisa avumelana neSANEF ngendlela emakusetyenzwe ngayo ngamapolisa nonoondaba kwindawo yexwayelo.