Kukhuthazwa ulutsha luziqalele amashishini

Okuqaphelekileyo kukuba iingingqi zorhwebo lwezoqoqosho lwehlabathi ziphawule ukuba iMpuma Koloni inegalelo elikhulu kurhwebo lwehlabathi.

Oku kudizwe ngethuba urhulumente weMpuma Koloni ebambe inkomfa ejongene nezoqoqosho eICC eMonti.

Le nkomfa ibibanjwa okwesine kulo nyaka emva kweminyaka emibini yokuthwaxeka yimingeni.

Iqhube iintsuku zambini apho bekungungelene iintlobo zoosomashishini asele bekhulile abaphuma kumanye amaphondo, kuquka nabo basakhasayo.

ULuleka Mlonyeni ophuma eKing Hintsa College ungomnye wabantu abebehambele inkomfa ejongene nezoqoqosho eICC eMonti. Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Apha kule nkomfa bekukwakho neetafile apho ubani ebebonisa ngomsebenzi wakhe nangeemveliso zakhe.

Enye yeetafile ibineshishini elibizwa iZHAUNS neyinkampani eyenza oomatshini abohlukeneyo abafana novelisa amaphepha angasese, ovelisa izitena, ovelisa imikhenkce nemitshini ekwakhulisa namantshontsho eenkukhu.

UMax Ralane weentengiso kwiZHAUNS uthi injongo yabo kukunceda oomama basemakhaya abo bavuka bazenzele. Uthi nangona beseNtshona Koloni kodwa basebenzisana neelali zeMpuma Koloni.

URalane uthi bakwancedisana nayo neKing Hintsa TVET College njengoko iyikholeji ejongene nabantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni.

“Abantu abaninzi ishishini lokuvelisa abalikhathalelanga kakhulu, bangena kwasele ekulungele ukusebenza. Kanti thina siyiqala phantsi ibhotile sele ikrobokile siyijike ibe ntsha. Injongo yethu kukuphuhlisa abantu basemaphandleni abafuna ukuqala amashishini, ingakumbi ke ilizwe lethu lijongene nolutsha oluninzi olungaphangeliyo.

“Sikwasebenzisana neKing Hintsa apho sifuna xa bephuma pha abafundi begqibile izifundo zabo, ingakumbi abakwezoshishino, bangaphumi bakhangele imisebenzi koko baziqalele amashishini abo,” utshilo uRalane.

UDumisa Bonga ophuma eKing Hintsa okwicandelo eliphuhlisa abafundi abenza ezoshishino, uthi eyona njongo iphambili kukuba abafundi baphume bexhobile kwaye bekwazi ukusebenzisa izandla zabo bangaphumi bekhangela misebenzi.