Kukhuthuzwe ixhego lincedwa ebhankini

Kuxhonyiswe indoda esele indala yaseNew Brighton eBhayi ngabarhanelwa ababini ngethuba ikhupha imali kumatshini (ATM) okwigaraji kufutshane nesikhululo samapolisa ala mmandla ngentsasa yangoLwesibini.

Ngokwengxelo, ixhoba lamnkele uncedo kumfana othile ofike wacela ukumnika uncedo lokukhupha imali kanti uzakuxhwila ikhadi lale ndoda.

UConstable Mncedi Mbombo wamapolisa ala mmandla uthi, umrhanelwa wesibini ebesemotweni elinde ugxa wakhe.

“Umrhanelwa obengaphandle ufike wohlutha ikhadi kwixhoba emva kokuba ethe uzakumnceda amkhuphele imali endaweni yokukhupha imali ujike wangqala ngqo ukuya emotweni iFord Fiesta emhlophe nebise idyondya ilindele ukubaleka.

Xa abarhanelwa bezama ukubaleka sele bengaphakathi emotweni, labe nalo ixhoba sele lifikile liyokuzilwelwa nelifike lavula ucango lomqhubi labamba isitering semoto liyimisa ngenjongo zokufumana ikhadi lalo,”utshilo uMbombo.

Uthi, imoto iye yaqatshelwa luluntu yaleqwa ngamapolisa, kwabanjwa omnye wabarhanelwa, onamashumi amabini anesithandathu ubudala ngelixa owesibini ephuncuke wasiqwela.

Lo mrhanelwa uselugcinweni lwamapolisa nalindele usuku lokuvela phambi kwenkundla yamatyala kungekudala.

Imoto eyiFord Fiesta ebebehamba ngayo abarhanelwa nekukholelwa ukuba ibiqashiwe, iselugcinweni lamapolisa. Ikhadi lebhanka liye lafumaneka labuyiselwa kumnikazi walo.

UMbombo ubongoze uluntu ukuba luhlale luqaphele ngelixesha lingancedwa nangubani na kwinto edibanisela nemali ingakumbi ngezintsuku zekrisimesi.

Uthi umntu kwakubangcono ukuba ahambe nomntu amthembileyo xa ekhupha imali kunokuba ancedwe ngumntu angamaziyo.