Kukhwetywa abafundi abafuna inkxaso kaNSFAS

Ingxowamali yokuxhasa abafundi (National Student Financial Aid Scheme [NSFAS]) sele iwuvulile umtyhi kubafundi abafuna ukufaka izicelo zenkxaso kwisiqingatha sesibini sonyaka (second semester) ngomnatha.

Eli thuba lijoliswe kubafundi abafunda kwiikholeji ezithile kunye nakubafundi abafunda kwiYunivesithi yoMzantsi Afrika (Unisa).

Usuku lokugqibela ukufaka isicelo ngumhla wamashumi amabini (20) kule nyanga. Ifomu yokufaka isicelo ufumaneka kule dilesi yomnatha: www.nsfas.org.za

Abafundi abaphumeleleyo nabo bangaphumelelanga bazakwaziswa ngembalelwano phambi kokuba iphele inyanga ezayo. Izicelo zingafakwa kula maziko mfundo alandelayo: IYunivesithi yoMzantsi Afrika (onke amasebe), iYunivesithi yobuchwepheshe yaseThekwini (DUT).

Nazi iikholeji zoqeqesho (TVET) eziselungelweni lokufaka izicelo:

Vhembe TVET College; Buffalo City TVET College; King Hintsa TVET College; Motheo TVET College; Umfolozi TVET College; Ekurhuleni East TVET College; South Cape TVET College; Port Elizabeth TVET College; Tshwane North TVET College; Orbit TVET College; South West TVET College Ekurhuleni; West TVET College; Central Johannesburg College; Cape Town TVET College; Northlink TVET College; False Bay TVET College; and West Coast TVET College.

Inkqubo entsha ezakulandelwa ngo2017 xa umfundi efuna inkxaso kaNSFAS

Usihlalo wale ngxowamali uSizwe Nxasana ucacisile ukuba iza kusebenza njani na le ndlela intsha yokwenza izinto:

1. Ukuzama ukukhawulelana nenani eliphezulu labafundi abangathathi-ntweni abathi bashiye isikolo, uNSFAS uzakuphumeza inkqubo yokunceda aba bafundi ngeengxaki abajamelene nazo emakhaya.

2. Phantsi kwale nkqubo intsha uNSFAS akazukuxhomekeka kurhulumente kuphela, koko uzakuya nakumashishini abucala, kumaziko ezezimali nakwiiNGO ecela imali.

3. Le nkqubo intsha izakusebenzisana neeyunivesithi kwakunye nabaqashi ngeenzame zokufunela abafundi imisebenzi.