Kulibazisekile ukubekwa komongameli eZambia

Umongameli welizwe laseZambia uEdgar Lungu uthi kuzalibaziseka ukubekwa kwakhe ngokusemthethweni njengomongameli welalizwe emva konyulo.

Oku kungenxa yokuba umbutho aphikisayo ufake isikhalazo enkundleni utyhola ngelithi ulonyulo aluqhubanga ngendlela eyiyo.

Umbutho kaLungu iPatriotic Front uyazixhasa iziphumo zolu lonyulo ngaphandle kwengxaki logama umbutho ophikisayo kwelalizwe iUnited Party for National Development umi entla usithi ulonyulo belunomgunyathi.

Inkokeli yalo mbutho (UPND) Hakainde Hichilema ubhenele kwinkundla ephakamileyo yase Lusaka usiya kunyanzelisa ukuba kunqumame kancinci ukubekwa kuka Lungu nje ngomongameli waseLusaka.

Ngomhla weshumi elinesihlanu kule nyanga ka-Agasti ilizwe laseZambia liqhube ulonyulo luka zwelonke. Ngabantu abalikhulu namashumi amahlanu abathe babanjwa ngamapolisa ngenxa yokuqhuba uqhankqalazo kwelalizwe.

Umbutho lo kaLungu ufumene amashumi amahlanu epesenti logama umbutho kaHichilema ufumene amashumi amane anesixhenxe epesenti.