Kuliwa inkunkuma eBhayi

Kusungulo lwephulo lokulwisana nokulahlwa kwenkunkuma esidlangalaleni

Umasipala waseNelson Mandela Bay ubambisene nenkampani evelisa ityuwa ebizwa ngokuba yiMarina Sea Salt, usungule iphulo lokulwisana nokulahlwa kwenkunkuma kwiindawo ekungafanelekanga ukwenza oko kumsitho obubanjelwe kwisikolo samabanga aphantsi iKleinskool, eBhayi.

Kulo msitho, usekela-sodolophu uMongameli Bobani uvakalise ukuba umasipala wakhe uzimisele ukuwusiphula umkhwa wokulahlwa kwenkunkuma esidlangalaleni: “Asihleki ngoku sisedabini lokuphelisa ubuxelegu, sifuna isixeko sethu sibe sihle, sicoceke kwaye sikhangeleke siphilile ngenxa yabantwana bethu, sikwazi nokutsala oosozimali bazokukhulisa uqoqosho ukuze kuphuhle abantu bale ndawo.”

UBobani uthe ukuba indalo nokusingqongileyo kuyaphumelela ukuhlala kukwimeko encomekayo, uluntu ngokwalo lufanele ukuziqhwabela izandla ngaloo mpumelelo kuba kuyakube kuphumelele nalo.

Osisithethi salo masipala, uMthubanzi Mniki, uthe eli phulo liyinxalenye yephulo elibizwa ngokuba yi “Shine The Light” nelasungulwa ngusodolophu wale ndawo uAthol Trollip kwilokishi yaKwaZakhele kule nyanga iphelileyo, uthe eli liya kubandakanya izikolo kuphela, esithi iinjongo zalo kukwazisa nokufundisa abantwana ngokubaluleka kokukhathalela iindawo zokuhlala.

“Abantwana likamva lethu, ngabona bakufaneleyo ukuba bahambise umyalezo malunga nempilo yoluntu nokusingqongileyo emakhayeni abo, yiyo lo nto umasipala neMarina Salt bemanyene ekusunguleni eli phulo elibandakanya izikolo eKleinskool – yona leyo ibalasele ngezenzo zokulahla inkunkuma phakathi kwamakhaya,” kutsho uMniki.

Uhambise wathi zimalunga neshumi izikolo ezikhethelwe ukuthabatha inxaxheba kukhuphiswano lokuqokelela iziphatho zetyuwa bayokuzifaka kumagqongo aseMarina aphawuliweyo.

“Isikolo ngasinye siyakuzizuzela iirandi ezimbini ngegqongo ngalinye elizalisiweyo, aze umntwana ogqwese ngokuqokelela iziphatho ezininzi kwisikolo ngasinye eyakuzuza ibhayisekile exabisa iwaka leerandi. Eli phulo aliyi kuphelela ezikolweni kuphela kodwa liya kufikelela nasebahlalini kwindawo ezijikeleze izikolo ezo.”

isibhalo@inl.co.za