Kuliwa izirogriso zemibutho yoonoteksi ezithi akuzuhanjwa ngoLwesithathu!

Umfanekiso: INtloko yesebe lezeMfundo eMpuma Koloni uMahlubandile Qwase ekunye noMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade behlahlindlela ka2023 koonondaba eMonti.

Intloko yesebe lezemfundo eMpuma Koloni, uMahlubandile Qwase, uthi urhulumente wephondo wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ngokuthuthwa kwabafundi ngoLwesithathu kule veki.

Oku kulandela isigrogriso semibutho yoonoteksi ethe ayizu kuvumela ukuthuthwa kwabafundi de isebe lezothutho kweli phondo lihlawule imali eliyikweleta oonoteksi.

UQwase ukuthethe oku ngethuba umphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni, uFundile Gade, enika ingxelo koonondaba ngokulungela kwesebe ukuvulwa kwezikolo ngoLwesithathu.

UGade ebethetha nonoondaba kwiziko iMandla Makhupula eSterling, eMonti, ngoLwesihanu ogqithileyo. Uthe isebe sele lilungele kwaye lilungele neziphumo zikaGrade12 eziza kuthi ziphume ngoLwesihlanu kule veki umhla wama20.

Okunye akuchaphazeleyo umphathiswa ngumba wotyiso lwabantwana ezikolweni ogqityiweyo neencwadi ezikolweni njengoko esithi ibingumngeni omkhulu into yokusiwa kweencwandi kwiminyaka edlulileyo ezikolweni.n