Kuliwa ngesikhundla sikaButhelezi kwaZulu

UKumkani uMisuzulu kaZwelithini.

UMbonisi Zulu olilungu losapho eliphambili kubuKumkani bakwaZulu uzama ngandlela zonke ukuthintela iKumkani yesasizwe uMisuzulu kaZwelithini ukuba atyumbe iNkulumbuso. UMbonisi Zulu ngumninawa weKumkani eyakhothamayo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu onguyise kaMisuzulu.

Iingcali zembali yakwaZulu zithi uKumkani uMisuzulu kaZwelithini nguye onegunya lokumisa iNkulumbuso, oku kulandela ukukhothama kweNkulmbuso uMangosuthu Buthelezi.

Esi sibini sikwajijisana ngegunya lokuphatha iNgonyama Trust enobunikazi bomhlaba ozizigidi ezithathu zeehektare kwiphondo laseKZN.

UButhelezi ubhubhe kwinyanga ephelileyo emva kokungxanyelwa yingulo ethe kamva yabeka phantsi. INgonyama ikwangenisa imali eninzi ngokuqeshisa iindawo ezininzi eziphantsi kolawulo layo kwiPhondo laseKZN.

UMbonisi Zulu ubongoza iNkundla ephakamileyo eMgungundlovu ukuba ithintele uMisizulu ukuba angaqhubeli phambili nokumisela iNkulumbuso entsha.

UButhelezi utsale iminyaka emininzi esebenza nje ngeNkulumbuso yesizwe sikaZulu. Ethetha ngomcimbi wokumiselwa kweNkulumbuso yesasizwe emva kokubhubha kuka Buthelezi, uMbonisi Zulu wathi bacela ukunikwa ithuba belikhaya.

“Sicela ukunikwa ithuba lokuba sizile ngoku semthethweni silikhaya phambi kokuba sixoxe ngomcimbi wokubekwa kweNkulumbuso elandelayo,” wathetha watsho uMbonisi Zulu.

Ukanti iNjingalwazi ezimbini zeYunivesithi yaseThekwini zangqinelana ukuba uMisuzulu unegunya lokumisela iNkulumbuso.

Ngaphambili uMbonisi Zulu wayengahambelani nokususwa kukaJaji Jerome Ngwenya nje ngosihlalo weNgonyama Trust, logama uMisuzulu wayefuna ukufaka uNkosi Thandokayise Mzimela.

Kutyholwa ukuba uMisuzulu uqhogene ngemali yemfele noMzimela ngelizama ukuthathela kubo ubutyebi beNgonyama Trust.

INkulumbuso elandelayo izakungena ezihlangwini zikaButhelezi iqhubele phambili iinkqubo zokukhusela ikamva lesasizwe.