Kuliwa ubuqhophololo eBhayi

UMASIPALA waseNelson Mandela Bay sele ufumene inqwaba yeminxeba ebika ubuqhetseba nobuqhophololo kulandela ukusungulwa komnxeba osekezelwe ekusombululeni imiba emalunga nobuqhetseba nobuqhophololo.

Lo mnxeba usungulwe ekuthambekeni kwenyanga ephelileyo nguSodolophu uAthol Trollip.

NgoLwesine, lo masipala ubhengeze ukuba uphanda amatyala obuqhetseba nobuqhopholo angamashumi amathathu anesibhozo ngenxa yalo mnxeba.

Lo masipala ukwathe ubhenele enkundleni ngeenjongo zokuzama ukubuyisela kwinxili yawo imali ebalelwa kwizigidi ezingamakhulu amathathu eerandi kwiinkampani ezimbini iAccess Facilities and Leisure Management neAfrisec Strategic Solutions. Lo masipala ukholelwa ukuba ezi nkampani zibhunyule le mali zisebenzisana namagosa athile kulo masipala.

Inkampani iAccess Facilities and Leisure Management yiyo elawula iNelson Mandela Bay Stadium.

Onomdla ekubikeni ubuqhetseba nobuqhophololo eNelson Mandela Bay, angatsela kwinombolo engu: 0800 007 086 okanye athumele i-imeyili ku: fraud.nmb@kpmg.co.za