Kuliwa ukomba ngokungekho semthethweni eO.R. Tambo

Ekuqaleni, ofake indondo nguNkosi uGwebendlala Mtirara, kulandele uNobhala weORTEMA uXolile Mantantana, isithethi seORTEMA unkosikazi Nompumelelo Magini onesinxibo esiorenji, usihlalo weORTEMA umnumzana uVusi Ngenangaye, ibenguNongxowa uMnumzana uSwaartbooi kunye nomama olilingu leORTAMA ome ecaleni koMagini.

I-O.R. Tambo Emerging Miners Association (ORTEMA) iphehlelelwe ngokusesikweni kumagumbi abucala kwibala lebhola laseMthatha kule veki iphelileyo.

Lo ngumbutho woNokwari abadibeneyo abaphuma koomasipala abahlukeneyo phantsi koMasipala oMbaxa weO.R. Tambo.

Osisithethi salo mbutho uNksk uNompumelelo Magini uthi badibaniselana ngalo mbono bengoNonkwari lokuba mabakhe basungule umbutho ozokuba ngumlomo kwiimeko abahlangana nazo kwaye bekholelwa okukuba xa behlanganisene bethetha ngazwi linye kuya kuba lula ukumameleka nokuza nezisombululo zokubheka phambili.

Uthe xa ebalula iimeko abajongana nazo nezingumceli mngeni bengoNokwari abasebenza ngelitye eligutyiweyo, isabhunge kwakunye nesanti, ngumba wabakhi okanye ikontilakha ezithi zizithathele ngaphandle kwemvume.

Uthi into yabantu abomba ngokungekho semthethweni iyalibulala kakhulu ishishini labo, yilo nto kusungulwe iORTEMA ukuze kucelwe urhulumente ancedise ukunqanda loo micelimingeni.

Uthi kufika abantu bangaphandle bazozithathela ngaphandle kwemvume, bahambe bayokwenza izigidi zemali beshiya abemi bezi lali bengakhothanga naphantsi.

Uqhubeke wathi bakha nobuhlobo neenkosi kuba imihlaba yasezilalini le abomba kuyo yeyabo.

Kwaye kubalulekile ukuzihlonipha iinkosi ukuze zikwazi ukuthetha nezizwe ezizikhokeleyo kuze kungabikho kuxhwitha xhwithana ngoba enye yeenjongo zabo kukuza nezisombululo ngaphandle kokulwa.

Uvale ngelithi baceba nokuvula ingxowa yokuphuhlisa ulutsha kwilali abasebenza kuzo ukubuyekeza nokujonga iimfuno zabahlali, ukuze wonke umhlali akwazi ukuxhamla.

Ukanti uNkosi uGwebindlala Mtirara ethetha endaweni yeenkosi uthi, le nto eqalwe nguORTEMA ze bangayideli iliphulo elihle, uqhubeke wancoma nokuba kubandakanywe abasetyhini ngelithi abantu abangOomama badla ngokuvalelwa ngaphandle kwimisebenzi enjengale ngelithi yeyamadoda.

Uthi abantu abangoomama banaso isakhono sokugxotha ikati eziko.

Uthi ubulela nokuba bangazilibali iinkosi xa beqala iphulo elihle njengeli, esitsho esithi imihlaba yasezilalini ityebile koko ingcamlwa ngabantu abangenamalungelo wayo.

– isibhalo@inl.co.za