Kulunyukiswa uluntu ngamakhandlela!

Bathathu abantu ababhubhe ngumlilo obangelwa likhandlela kwakunye neparafini eGqeberha.

Amapolisa eli phondo alumkisa uluntu ekubeni luhlale luqaphele xa lulayite ikhandlela ukunqanda iziganeko zokutsha kwabo kwakunye namakhaya abo belele.

Esi sithathu sitshe sabhubha, sibhubhela kwiindawo ezohlukeneyo. Ababini abantu babhubhe ekuzeni kusa ngeCawa KwaNobuhle, ze omnye wabhubha eNew Brighton.

Esokuqala isiganeko senzeke emva kwentsimbi yesithandathu ekuzeni kusa, ngethuba esi sibini silele kwityotyombe laso elikwisitalato iVuba.

UCol Priscilla Naidu uthi esi sibini ngowasetyhini kwakunye nendoda, ngokokutsho kwabacimimlilo.

Amapolisa aKwaNobuhle alivulile ityala.

Kusenjalo, yindoda enamashumi amane anesibini etshe yabhubha nayo ngumlilo eXesi eNew Brighton. Ingxelo ephuma kuNaidu ithi ixhoba belisela utywala ngoMgqibelo nabahlobo kwindlu yalo ngethuba kugqabhuka igulobhu yombane.

Emva koko uye walayita ikhandlela walibeka phezulu komculo. Abahlobo baye bemka kule ndlu emva kwentsimbi yesibini ezinzulwini zobusuku.

Ngezithuba zentsimbi yesine ekuseni abahlali babone idangatye lomlilo babiza amapolisa kanti le ndoda sele itshe yabhubha. Amagama amaxhoba asabanjiwe de kube kwazi zonke izalamane zawo.

UNaidu ubongoza abahlali ekubeni baqinisekise ukuba amakhandlela kwakunye nezibane zeparafini ziyacinywa phambi kokuba umntu alale. Uthi iziganeko ezinje zibangelwa kukungabikho kwenkathalo eluntwini.