Kumabonakude wakho kule veki

Generations: The Legacy

Ixesha likaCrazy J lokudlala liphelile – ngoku lixesha lokuba umsebenzi wokwenene uqale.

Baqinisekile abantu abadala bakwaMoroka ukuba asokuze bamamkele uZitha njengomakoti wabo.

USphe wothuswa sisicelo somtshato. UMazwi uveza icala usapho olungazange lwalubona ngaphambili. Imfihlo kaPele iphumele elubala.

The Queen

USchumacher ingathi izinto zimhambela kakuhle kakhulu.

UGoodness uvula umyalezo ongenguwo. UDiamond akanalo ixesha lokubaleka oko kuzayo kuye.

UGoodness uma phakathi koGracious nalowo ancuma naye.

Scandal!

UNeo uyalunyukiswa ngengozi ecacileyo, ingaba isilumkiso sinexesha?

UTshepo wenza utshintsho, kodwa uChumani akakalufumani ulonwabo. UNeo noQuinton bazifumana besengxakini emapoliseni.

URomeo ufumana ingxelosono kugqirha wakhe woluleko lwengqondo.

Skeem Saam

URachel wenza ezona zoyikiso zinkulu kusapho lwakhe.

UTbose uqinisekile ukuba umfumene uNoah ngeli xesha, kodwa njengesiqhelo uNoah sele emgama kunaye wonke umntu.

UKat uyothuka ukuva oko kuthethwa nguSphola ngoMapitsi.

Kuchitheka igazi endlini yakwaMaputla. UCelia unoloyiko lokuba uRachel kungenzeka nguye obafake emgibeni.

UCharles uphantse abenentliziyo xa esiva ilizwi likaRachel kunomathotholo.

Uzalo

UGabisile noNkunzi bafumana ingxelo epheleleyo ngesigulo sikaZekhethelo.

Akukho lula kubo bobabini, ngezizathu ezahlukeneyo.

UMxolisi umpintshwa ngoonqevu belinye icala, ukanti uNosipho ufuna umhlaba wakwaXulu ubuye.

USbu uncwasa umama uMadlala.