Kumile inkanga kwiprojekthi yezigidi

Indawo ekwakumele kukhula kuyo imithi yeBamboo kwilali yaseNdakana eCumakalaUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

URHULUMENTE waseMpuma Koloni uchithe izigidi zeerandi kwiprojekthi yemithi yohlobo lweBamboo elilize sithetha nje kwilali yaseNdakana eCumakala.

Yayinkulu into ukusungulwa kwale projekthi ngonyaka ka-2012, apho abasemagunyeni babethembisa ukuba izakukhulisa uqoqosho lwelizwe, iphinde idale amathuba engqesho.

Imithi yexabiso yeBamboo yatyalwa, kwaqeshwa abantu.

Kodwa utyelelo lwephephandaba I’solezwe eNdakana kule veki, libhentsise ububhutyu-bhutyu bolawulo kubantu ababethwaliswe uxanduva lale projekthi.

Akukho namnye umthi omilileyo kuleyo yayityaliwe. Icingo lexabiso elalibiyele le projekthi labiwa, kuba bekungekho bani wokuyilondoloza.

Ngokomthombo i-www.bambooimport.com, iBamboo ngumthi owomelele kakhulu, owenza iimveliso eziliqela ezifana nefenitshala, iimpahla, amacangca okuvala iifestile, izixhobo zemoto, iibhayisekile nokunye okuninzi.

Umhlali waseNdakana okhe wasebenza kule projekthi uthi abazange baxelelwe esona sizathu sokuphela kwale projethi.

“Ndisebenze unyaka wamnye kule projekthi emva koko sabona umphathi weprojekthi ehamba.

“Ukuqala ukuhamba kwakhe yayingathi ngumntu oyokuthatha into eRhawutini, samane sifowunelana, kwavela kwathi cwaka singamazi nokuba uphi. Kunanamhla oku, asimazi nokuba wayaphi – singasazi nesona sizathu sokuphela kweprojekthi,” utshilo lo mhlali.

Emva kokuba abahlali bebona ukuba ayihoyekanga le projekthi, kwaqala intlonti yokubiwa kwecingo, bazidaphela bayishiya ililize.

Kwiindawo ezazilinyelwe ukutyala imithi yeBamboo, kumile inkanga.

Iqumrhu lophuhliso laseMpuma Koloni (ECDC) lachitha izigidi ezibini zeerandi ekuxandiseni le projekthi yaseNdakana ukusuka kwiihekthare ezintlanu ukuya kwezilikhulu.

Isithethi sakwaECDC uIkhona Mvaphantsi akakhange abuyele kuthi ngelizwi leli qumrhu kule nyewe, nangona ebesazisile ukuba uyifumene imbalelwano yethu ye-imeyili. Ekufumaneni le mbalelwano, uMvaphantsi ebethembise ngelithi uzakubuyela kuthi.