Kungadakumb’ amanina, ilizwe liyambatsha!

Kule nyanga ithamsanqelekileyo yokubhiyozela iintombi zeAfrika, amanina eAfrika nomzi wasetyhini ngokubanzi, kukho nto isuke yazinga kum engqondweni, yintetho yamaXhosa echanekileyo ethi, “ilizwe lihle liyintombazana.”

Le ntetho igxininisa kwixabiso lomntu wasetyhini esizweni, igxilise ukubukweni kwakhe, ukuthandwa kwakhe, kwanokuthenjwa kwakhe njengentsika ekuxhomekeke kuyo ukuwa nokuma komzi, ukuphuhla nokubhanga kwesizwe, lingalityalwanga negalelo labo ekwandiseni nasekuqhamiseni ikamva lesizwe.

Kaloku inzala yesizwe, ukuzinza kwesizukulwana sohlanga, kwanokuphila ngoyolo nobuncwane kwesizwe, zonke ezi zinto zixhomekeke kumanina. Ngoomama neentombi zohlanga eziqinisekisa ukwanda nokuqhama kwesizwe!

Ngaphandle kwamanina, ikhaya liyabhanga, uhlanga luyatshabalala, isizwe siyanyamalala! Kungoko kumele oomama neentombi zesizwe baphathwe okweentyatyambo ezingenakubuna, kuba bakungonwabi, baxheleke emiphefumlweni okanye badakumbe, nelizwe ngenkqu liyambatsha!

Nanjengamntu oyithandayo indalo kaMdali, nohlala enomdla wenkangeleko yayo, lithe lakukhala ixilongo livakalisa ngokubhiyozelwa kweentombi noomama kule nyanga yeThupha, ndazixelela ukuba nanjengoko ndihlala ndisenza minyaka le, mandinike oomama neentombi ezikhoyo ebomini bam ingqwalasela, intlonipho nenkathalo ethe kratya kunokuba bendisenza.

Eyona nto ithe qatha engqondweni yam, kukuzama ukudla imbadu nomzi wasetyhini, ukuze ndirhabule banzi ngezona zinto bazithandayo, ezibonwabisayo kwanezo zibaphatha emanyeni, ukuze ndabelane ngazo nomzi wakowethu.

Iinjongo zokukwabelana nani mzi ontsundu kukuba sizigoca-goce, sithi apho senza kakuhle khona ngokuphathalele kwimpatho yethu kumanina, siqinise kunjalo nje senze nangakumbi.

Siya kuthi ke apho siqondayo ukuba siwa nganeno, mhlawumbi sisenziwa kukungakhathali nokuthatha izinto njengezo zilula okanye zingenamsebenzi, sikhawuleze silungise ukuhlala.

Ukuba asilungisi msinya, amanina aya kuhlala edandathekile okanye edakumbile, nto leyo ke iya kukhokelela ekubeni ilizwe eli lethu limbatshe kwaye lingabi namva namphambili!

Ingaba ukho umntu ongayaziyo indlela iintombi noomama abakuthanda ngayo ukuthandwa?

Ingaba ukho umntu ongayiqondiyo into yokuba amanina akuxabise kanobom ukuxatyiswa? Ingaba ukho ozenza ngathi akaboni, phofu ebona ukuba iintombi noomama akukho nto bayikhathalela ukogqitha ukukhathalelwa?

Ngubani na ongayaziyo into yokuba amanina akholelwa kwelokuba inyaniso iyakhulula, kanti ubuxoki nobuqhinga buzala umdintsi nokubhanga kokumthemba umntu?

Xa amanina esiphethe kakuhle thina bantwana, thina bafana, thina madoda kwanathi bootata, kutheni singabaxeleli ezinkonkqeni ngokuthakazelela kwethu indima yabo ebomini bethu?

Into entle iyabulelwa, iyaxatyiswa, iyathakazelelwa, iphathwa okwentyatyambo, ifunjathwa ngobunono oku kweqanda ukuze ikhuseleke kwaye ihlale ihombile, kuba yakudakumba iyambatsha, kutsho kumbatshe nelizwe lide libe ngumqwebedu!

Konke oku kukhankanywe ngentla apha, kwiincoko zam namanina, ncoko ezo bezisekelezelwe ekuzameni ukuqonda ngezinto ezibaphilisayo nezibadakumbisayo, zizo ezivele kwiintombi nakoomama abaninzi.

Nanjengomfundisi-ntsapho esikolweni, ndithethile noogxa bam abangamanina apho emsebenzini, bonke bekhala ngokunganikwa ntlonipho ncam ngabantwana besikolo, batsho besithi abafundisi-ntsapho abangamadoda, ngabona bahlonitshwa kakhulu ngabafundi, nangona iwonga labo lomsebenzi lifana kwaye lilingana.

Umbuzo ke nanku, ingaba emakhaya umama uhlonitshwa ngokulinganayo notata ngabantwana babo?

Ukuba akunjalo, kutheni? Ukuba kunjalo, loo ntlonipho mayigqithiselwe ezikolweni nakwiindawo esihlala kuzo.

Ndithethile neentombi zohlanga, amaqobokazana, wona angalali ndleleni, kuba kwakuba njalo kwakuba kunyembelekile! Kwingxoxo yam neentombi zeAfrika, akukho nto indichukumise ukogqitha leyo yokuba zonke zisithi umhla nezolo, ngokungafaniyo nathi bantu basebuhlanti, bona abantu ababhinqileyo bathi behamba ezitalatweni, ezivenkileni, kwiirenki nakwizitishi zezithuthi, babe bebethelwa luvalo.

Behleli nje ixesha elininzi baxhalabile, baxhalabile kuba sibakhwaza ngemilozi nangamakhwelo oku kwezinja, side sibabize nangezinjakazi.

Baxhalabile kuba asoyiki kubatsala-tsala ngoku singabazi, noonyana bethu baphele bephatha iintombi ezizintanga zabo ngolu hlobo nathi senza ngalo.

Baxhalabile kuba akukhethe bani, ngutata ozala intombi, ngutata otshate unina wentombi, ngumalume, ngutatomncinci, ngutata nobhuti wesithili, bambi kuthi madoda aboyiki kuqhawula iinkciyo ngenkani nangesinyalumane kwiintombi noomama, nkqu kwanaba sibatshate senza izifungo nezibhambathiso zokubathanda ebubini nasebumnandini, senze okubulala isizwe, sitshabalilse ubuntu bomntu obhinqileyo, kutsho kubhange nesizwe siphela!

Asinjalo sonke ke nto zakuthi, nto zoobawo, ngempatho apha kumanina. Akho amadoda noonyana abangumzekelo omhle wokuphathwa kakuhle komntu obhinqileyo.

Kule nyanga yamanina, masiphume iphulo, siphakamise kwaye sizinzise ukubaluleka kokuphathwa kakuhle kweentombi noomama, ukuze bangabi nakuxheleka, bangabi nakudakumba, kuba bakudakumba, nelizwe lethu liya kumbatsha kwaye libhange kuphele!

Masiwakhumbule amazwi obulumko athi: “Ilizwe lihle, liyintombazana!

Wathinta amanina, wathinta imbokotho!”