Kungcwatywe uDalasile, kwachongwa nenkosi entsha

UZwelenkosi Dalasile ebekwa njengenkosi yamaQwathi nguZanelizwe Dalindyebo eNkondlo Umfanekiso: Johnnie Isaac

IKumkani yabaThembu elibambela, uAzenathi Zanelizwe Dalindyebo, uchonge inkosi yamaQwathi aseNgcobo ezakungena ezihlangwini zikaNkosi Zwelakhe Dalasile. 


UZanelizwe uchonge indlalifa kaZwelakhe, uOlwethu Zwelenkosi Dalasile, ngethuba esonga intetho yakhe yokungcwaba uNkosi Zwelakhe. 
UZanelizwe uthi ukwenza oku ngenjongo yokunqanda udabi lombangiswano ngalowo kufanele ukuba angene ezihlangwini zikaZwelakhe. 
Eli bambela kumkani liyikhabile into yokuba kuthwe indoda ayizalanga xa ingazekanga ntombi iphuma kwikomkhulu. UZanelizwe uthethe wenjenje: “Kukho into apha ebukhosini yokuba uzale kodwa kuthi usokungabikho awuzelanga.” 
Wenze umzekelo ngodabi labaThembu kuphikiswa ukubekwa kwakhe njengebambela-kumkani emva kokuvalelwa kukayise entolongweni uKumkani Buyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo. 
Ucele abefundisi ukuba bambeke izandla uNkosi Zwelenkosi emva koko wathi uyamchonga. 
Usuku lokubekwa kwakhe ngokusesikweni lizakubuya laziswe. 
UZanelizwe ukwancome uZwelakhe ngendima awayidlalayo ngethuba ethatha umfazi, “ngo-2016, wathi xa ebona ukuba kuzaphinda kugqube amahashe pha ekhaya njengoko kwakukhe kwanjalo kuqala, wathi sijonge kuwe nyana kaZwelibanzi [ukuba uthathe iintambo] kodwa awuzukwazi ukuyihamba le ndlela ungenamfazi. Uzoba ngutata emva kokuba ndibone intombi yalapha eMaQwathini. Kwathi ngokuya sixoxa ilobola sigezeleka weza ngokwakhe wasihlangula.” 
Umngcwabo kaZwelakhe ubuzinyaswe ziinkokeli zopolitiko eziquka uGwede Mantashe, uOscar Mabuyane, uMondli Gungubele, uFikile Xasa nabanye. Ukanti iinkokheli zemveli ebezikhona ziquka uNkosi Mwelo Nonkonyana, inkosana yamaRharhabe uBurns-Ncamashe nezinye. 
UNkosi Zwelakhe unconywe ngegalelo alenzileyo ekuphuhliseni intlalo yoluntu, ekusunguleni iiprojekthi zolimo kwaye ube negalelo ekwakhiweni kwezikolo. Ushiye ngasemva inkosikazi, oonyana ababini abaquka lowo ungene ezihlangwini zakhe nentombi.