‘Kunuka phuqu bubuthuvi bukarhulumente’

UMandisa Buzani noNtuntu Funani bathi alinyamezeleki ivumba lelindle eyadini kaBuzani umfanekiso: sithandiwe velaphi

XA umhlali waseCambridge eMonti ezithuma kwindlu yangasese, elo lindle liya kwisitishi esikwiyadi kaMandisa Buzani, lifike ligqabhuke lixhatshwe zizinja neehagu lishiye elona vumbakazi lingazange labonwa.

UBuzani, ohlala kwisitalato iMdayi, uthwele loo ntlalo kwindlu yakhe. Ekuseni uvuka ngevumba lelindle, emini yilo nto nangokuhlwa ikwaseso sankqankqa sevumbakazi elikwenza ungabinamdla wanto isiwa phantsi kwempumlo. Kwiyadi yakhe kunkcenkceza ilindle, kubhuza iimpukane, kunuka kuthi phuqu.

Ngenxa yoku, uBuzani nabantwana bakhe baquqa bebuyelela kumaziko ezempilo. “Iyandicaphukisa le nto yobubuthuvi eyadini yam, kuxhapha izinja neehagu. Abantwana bam, omnye uneshumi elinesithathu omnye uneminyaka emibini, banezilonda futhi baquqa bebuyelela kumaziko ezempilo. Sinezisu ezilumayo ngenxa yobu buthuvi, sabufakelwa ngurhulumente, wagqiba akabuhoya. Kusasa bubo, emini buyaqatsela, kanti nangokuhlwa iseyilo nto inye.

“Kudala simxelela umasipala ngale nto, qha wenza uphela sonwabe, ulungisa nje buphinde bugqabhuke obu buthuvi. Akasihoyanga tu, sixakene nento apha,” utshilo uBuzani.

I’solezwe lesiXhosa lityelele umzi kaBuzani lafika linkcenkceza ilindle kwiyadi yakhe. Ayilovumba yinto engenambaliso. “Yimeko esiyiphilayo ke le, njengokuba sivota nje imbuyekezo esiyinikwayo lilindle. Into endicaphukisayo kukuba sivota oko, kodwa sihlala kobu buthuvi,” utshilo uBuzani, esithi ufuna icocwe iyadi yakhe.

Ukanti xa eli lindle liphuma kwesi sitishi sikwiyadi kaBuzani, liya ngqo kwityotyombe likaNtuntu Funani. UFunani ngumntu kagqirha, akaziphilelanga. Uthi eli lindle limenza agule nangakumbi. “Ndiquqa ekliniki, kuba ndimana ukukhathazwa ngamaqhakuva umzimba lo wonke, ngenxa yobu buthuvi,” utshilo uFunani.

Ngokwecandelo lamashumi amabini anesine (Section 24) kumqulu wamalungelo oluntu kwisahluko sesibini soMgaqo-Siseko, wonke ubani unelungelo lokuhlala kwindawo ecocekileyo engangcikivi impilo yakhe. Okungumnqa kule yadi kaBuzani ngumbhalo kamasipala waseBuffalo City othi “Musa Ukungcolisa”.

Uceba wale ndawo uMzukisi Relu, uxelele I’solezwe ukuba akanalwazi ngesi sitishi, kodwa wathembisa ukuba uzakuwulandelela lo mcimbi.