Kuphandwa ukubulawa kwepolisa eMount Fletcher

Amapolisa eli phondo axakekile ephanda ukudutyulwa kubulawe ipolisa laseMount Fletcher uBulelani Dlamini, ngoonqevu ebebeqhekeza kwivenkile yakwaBoxer kula dolophu ngoLwesine.

Othethela amapolisa ephondweni uKhaya Thonjeni (Lt) uthi uDlamini udutyulwe ngethuba abarhanelwa abalishumi bengena bembonzeleka kwaBoxer befuna imali kubasebenzi ngenkani.

Amapolisa aseMount Fletcher abikelwe kwangethuba ngesi senzo nathe xa egaleleka kwindawo le, oonqevu baqalisa ukuthulula iimbumbulu kumapolisa nalapho kuye kwadutyulwa uDlamini wabhubha ngoko nangoko. Ukanti yena uConst. Katiso Nakin uye wadutyulwa emlenzeni ze wabalekiselwa esibhedlele.

UTonjeni uthi, abarhanelwa bakwazile ukusaba kungekho namnye kubo owonzakeleyo besaba ngeemoto zabo ezimbini nenye yomthengi abaye bayoxutha ngethuba besaba, eluhlobo lweNissan Qashqai. Uthi le moto iye yafunyanwa inyengezwe kwindawo iKatkop sele ibhaqwa ngamapolisa.

Aba barhanelwa baye bathatha imali engadizwanga kwaye abakabanjwa amapolisa asalandela umkhondo amana ewufumana. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo le Mpuma Koloni uCeliwe Binta (Lt Gen) uthe: “Okubalulekileyo kokokuba kubanjwe aba benzi bobubi bajongane nengalo yomthetho ngesi senzo basenzileyo sokubulala ugxa wabo. Okwesibini kukunikeza inkxaso kusapho kwakunye nezihlobo zikaDlamini ngeli thuba,” utshilo uBinta.

Kusenjalo nomphathiswa wezothutho, ukhuseleko ephondweni uWeziwe Tikana naye uthumele umyalezo wovelwano kwela sapho, koogxa bakhe kwakunye nakwizihlobo zikaDlamini.

UTikana uhlabe ikhwelo nakubahlali bala mmandla ekuba bancedisane namapolisa ekubhaqweni kwaba barhanelwa balishumi uthe: “Xa omnye wethu olipolisa ebulawa oko kunegalelo elikhulu kukhuseleko loluntu kwaye oko asingekhe sikuvumele kuqhubeke.”