Kuphehlelelwe isikhokelo senkolo kaNtu

Usihlalo uMomelezi Dinga

Umcimbi weNkolo kaNtu obuntsukumbini ububanjelwe kwindawo yaseChevy Shez kufuphi neKatkop eMt Fletcher.

Lo mcimbi ububanjwe ngamalungu weNkolo kaNtu phesheya kweNciba ngenjongo yokubeka nokuphehlelela ngokusesikweni isikhokelo kulo mmandla.

Lo mcimbi uqale ngemvuselelo ebibanjwe ubusuku bonke bangoMgqibelo, yandula ukulandela ngophehlelelo ngosuku lwangeCawe, nalapho kuqalwe ngesingqi sakwaNtu kunye nesicamagusho sokuvula ngentsasa yangeCawe njalo.

Bekukuhle kumbejembeje sisinxibo sakwaNtu, imidlalo yamahashe, iimbongi zikhuphisana ngokutshila kwakunye nemixhentso. Isikhokelo sime ngolu hlobo: Usihlalo nguMomelezi-wesizwe Dinga, unobhala nguMthembeni Mbaleni, usomlomo nguLoyiso Nqevu, unongxowa nguMfundiso Ntsibiyane, inkokheli yoomama nguMama uMaMpinga Mbaleni, inkokheli yolutsha nguMnumzana uNgqesha,

ukanti usekela-sihlalo nguMnumzana uQomayo ze usekela-nobhala ibe nguVuyiswa Kwayina.

Ukanti uDinga nongusihlalo ucacise ngenkolo kaNtu wenjenje: “Phaya ntlandlolo, mhla mnene kusadliwa ngendebe endala apha kweli lizwekazi lihle kangaka elachongwa nguMdali, kwakukho inkolo ngaphambili kokuba kufike oondlebe zikhany’ilanga, iimfakadolo kunye neencwadi, kwakukho inkolo kaNtu, yilo nkolo ke le sikhonza yona olwa hlobo laseMbo, olwa hlobo lookhokho bethu phambili kwempuncuko le esithi yimpucuko, kanti saphuncukana nobuthina. Sihlonipha amadlaka, indlu enkulu, imifula, iinduli, phezulu kolwandle, silondoloza amasiko ethu.

Asikhonzi zinyanya njengoko eza kutsho umntu ongazi nto okanye ongafuni kubuza, sikhonza uMdali kodwa sikholelwa ukuba ikhonkco lonxibelelwano zizinyanya zethu.”