Kuphehlelelwe iziko lokucoca amanzi

ISEBE lezorhwebo noshishino kuzwelonke liphehlelele ngokusesikweni iziko lokucoca amanzi eSteytlerville ngaphandle kwaseBhayi.

Eli ziko, lokucoca amanzi phambi kokuba aye kulungela ukusetyenziswa luluntu, lixabisa imali ekwizigidi ezilishumi elinesibhozo zeerandi (R18.4 million).

Umphathiswa weli sebe uGqirha Rob Davies uthi ukuphehlelelwa kweli ziko ziinzame zeli sebe zokuphucula iziseko eziyintsika kuphuhliso loMzantsi Afrika.

UDavies ukwathe, eli ziko lizakuncedisa le ndawo ekubeni ibenomtsalane kubatyali zimali.