Kuphele iminyaka emibini belindele intlawulo kwiANC

NGUNAM nawe ukuhlawula abaniki beenkonzo kumhlangano owawuququzelelwa yimanyano yabantu abaswele ingqesho iUNEWU ngoApreli ka2014.

Wawukumabala aseSisa Dukashe eMonti uzinyaswe ngamakhulukhulu abalandeli beANC. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku abakafumani ntlawulo abo babenikeze ngeenkonzo.

Imanyano iUNEWU yabayalela ukuba bathethe neANC eMpuma Koloni. UAmanda Phamelo ongomnye wababenikeze ngeenkonzo kulo mhlangano ubike ukuba ikwi R50 000 imali ayityalwa ngeenkonzo awayezinikeze kulo mhlangano.

“Ndandenze iivesti zabagcini gcwango ezingamakhulu amathathu, ndenza nokutya kwabantu abaliwaka. Ndandiqeshe abantu abathandathu kwakunye nenqwelo mafutha yokusisa kweli bala nokudla kweli nani ndandilenzela,” utshilo uPhamelo.

Uqhube wathi, “Kudala ndiquqa eCalata House, simane sithenjiswa kodwa akukho ntlawulo side siyifumane.” ULuleka ngomnye wabo bangekahlawulwa ngalo mhlangano.

Uthe eyakhe inkampani isatyalwa imali eyiR17 000 ngokudla okwakulungiselelwe kwalo mhlangano. Unobhala weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthe aba baniki nkonzo babengaqeshwanga yiANC, kwaye umhlangano ebabekuwo yayingengo walo mbutho.

“Aba bantu babeqeshwe yiUNEWU kumhlangano wayo, singumbutho sawuxhasa lo mhlangano kuba usihlalo wethu uPhumulo Masualle wayezakuba sisithethi emva kokuba umongameli uJacob Zuma owayecelwe yiUNEWO kwacaca ukuba akazuphumelela.” Ukwathe iANC yavuma ukuba izakunceda xa kucaca ukuba iUNEWU ayikwazi kuzihlawula ezi ndleko.

Umongameli weUNEWU uJabu Ntusi uthe, “Iyandothusa eyokuba abakayifumani imali yabo, sasivumelene neANC ukuba izakuhlawula.”