Kuphuculwa izitalato zeelokishi eBhayi

Kuzakuphela ukusokola ukungena kwezithuthi zikarhulumente nezeempahla ezilokishini, emva kokuba umasipala waseNelson Mandela Bay uphumeze ikhulu lonke lezigidi zeerandi (R100m) kwiilokishi zalapha ngenjongo zokuphelisa imingxunya ezitalatweni.

Osisithethi sikamasipala kule ndawo uMthubanzi Mniki uthe, bekukade kuyintsokolo nomceli-mngeni ebahlalini nakumasipala wakhe ukungakwazi ukufikelela kwezithuthi zezigulana, iiveni zamapolisa nakubanye abantu ingakumbi abahamba ngezitulo. Kuzakuxhamla ilokishi yaKwaZakhele, iNew Brighton, Veeplaas, Zwide naseSoweto-on-Sea.

“Ukusukela kwezi ntsuku zizayo lonto iyakuba yinto ebaliswayo, umasipala wethu uzakwakha itha nendlela yokuchancatha yabahlali, kuphuculwe nomjelo obaleka amanzi ekwathutha nelindle,” utshilo uMniki.

UNomfundo Ngcingane (47) ongumhlali eNew Brighton, akakwazanga ukuzibamba ngenxa yochulumanco esithi, eli linge lizakuzisa utshintsho kwisitalato sakhe.

“Aluzisi lutshintsho kuphela, kodwa luzakunyusa nexabiso lezindlu zethu, zizakutsho zijongeke, kuba kubi apha ngemini zezithonga zeemvula,” utshilo uNgcingane.

ULindile Kinzela, uthe akuphelelanga ekulungisweni kwendlela yodwa, koko kukwazisa nesonka etafileni kubanye babo.

UKinzela wongeze esithi, kuzakuba ngcono nakwabagogeke imizimba, abakhubazekileyo – abaqhutywa ngezitulo, kwii-ambulansi nezamapolisa.

Ongusihlalo kwisebe lobunjineli kulo masipala, uceba Andile Mfunda uthe: “Siyaqhuba ngokuphucula intlalo yabantu ingakumbi abo babe sisisulu sokubandezelwa ngoo rhulumente bengcinezelo. Siyazi sonke ukuba abo rhulumente bashiya ubutyobo bodwa kwilokishi zethu.”