Kuphume intshatsheli zamanqindi eSeymour

Nangona imeko ingentle kwidolophu yaseSeymour kumasipala waseNkonkobe le dolophu ikwazile ukuvelisa intshatsheli yehlabathi kumanqindi phantsi kweemeko ezinzima.

Ongumququzeleli womdlalo wamanqindi kule ngingqi uMawande Sijeko uthi ubunzima abadibana nabo kule dolophu akubathibazi ukuba bavelise iintshatsheli.

“USheroldien Fortein yintshatsheli yamanqindi kudidi lebhantam kwihlabathi, ukwaphethe nentshinga yeJunior Bantam eMzantsi Afrika, uphuma kwezi ngxondorha,”utsho uSijako.

Oku kuvele ngethuba kunikezelwa ngeqonga lamanqindi kubantu bale ndawo lisebe lemidlalo nenkcubeko kweli phondo leMpuma Koloni. Le dolophu ithwaxwa ngokumandla yintswelo ngqesho, ulwaphulo mthetho kunye nokusetyenziswa kweziyobisi.

“Ukufumana ezi zixhobo kurhulumente kuzakusincedisa kumsebenzi ekukudala siwenza wokukhuthaza ulutsha kumdlalo wamanqindi, ooBanzi Gwali baphuma kule dolophu phantsi kweemeko ezinzima,” ucacise watsho uSijeko.

Intshatsheli uSheroldine Fortein uthi bezinzima iimeko ebebesebenza phantsi kwazo ukuzilungiselela imilo ngenxa yokungabikho kwezixhobo ezifanelekileyo.

“Sizakuncedakala ngoku ukuba sisebenze noko phantsi kweemeko ezingcono zokuzilungiselela ukuze sikhule kumanqindi, intle le nto yenziwe ngurhulumente apha,” utshilo.

Ukanti iimbethi manqindi ezisaqalayo ziyalincoma nazo eli nyathelo ngelithi oku kuzakwenza ukuba ziphele iingxaki zokuzilolonga.

ULutho Yakhe ngomye weembethi manqindi ezisaqalayo ezikuvuyelayo ukuxhotyiswa ngeqonga lokuzilungiselela.

“Ndiyawathanda kakhulu amanqindi, kodwa besizilolonga kwindawo ebinganiki mdla kakhulu, ngoku sizakukhuthazeka kuba kukho izixhobo zokuzilungiselela. Isebe lemidlalo nenkcubeko linikise ngeqonga, izandla zokudlala amanqindi kwa nomnqwazi wokuzikhusela entloko xa kudlalwa ngabo basafundayo.

“Ulwaphulo mthetho olulapha singalulwa kuphela ngokusebenzisa aba bantwana ngokubaxakekisa ngokuthi badlale amanqindi,” utshilo uSijeko.

Omnye wabadlali bamanqindi osakhulayo kule ndawo uNdiyakolwa Ngcuka uthi ufuna ukubayintshatsheli yehlabathi kumanqindi.

“Ndiza kusebenzisa eli qonga ukuphucula umgangatho wamanqindi endiwudlalayo kuba ndifuna ukuba ngumdlali wamanqindi ophume izandla ngenye imini,” uthethe oko uNgcuka. Kudidi lempukane uNgcuka uthi ulwe imilo emine waphumelela wamnye kuphela kodwa akumtyhafisi oko.

UMajodina uthi iNkonkobe yenye yeendawo ezinomzila wembali omhle kwiphondo leMpuma Koloni.