Kuqaliswa ukutyala umbona kwaDalasile

UNonkqubela Pieters uMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle eMpuma Koloni.

UMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle eMpuma Koloni uNonkqubela Pieters uzakukhokela inkqubo yokumiselwa kwexesha lokulima umbona eNkondlo eNgcobo.

IDalasile Agri Park eNgcobo iyaziwa ngokuvelisa umbona ngelizama ukukhulisa imveliso yamafama ombona kula ngingqi neMpuma Koloni. Le nkqubo ijoliswe kumafama athengisa kwinqanaba eliphezulu nalawo asaqalayo ukulima nokuthengisa umbona.

Esenza intetho yakhe yohlahlo labiwo mali ekuqaleni kwalo nyaka uPieters wayithetha into yokuba bazakuncedisa amafama ombona.

“Sibekele bucala imali ekwizigidi ezilikhulu zerandi ngeenjongo zokuncedisa amafama avelisa umbona kweli leMpuma Koloni,” kwatsho uPieters. Kule ntetho uPieters wathembisa ukuba lemali izakusebenza ukulima umbona kumhlaba ongamashumi amabini anesixhenxe amawaka eehektare.

“Ngamafama angamawaka alithoba avelisa umbona kumanqanaba ahlukeneyo eAlfred Ndzo, Amathole, Joe Gqabi,Chris Hani naseOR Tambo abazakuxhamla kule nkqubo,” kucacisa uPieters.

Kulindeleke ukuba lamafama ancediswe nangezinye izixhobo zokulima. “Sizakuwancedisa nangezixhobo zokulima eziquka amachiza okulwa izinambuzane, iimbewu nezinye ke izinto zokulima,” kutsho uPieters.

IMpuma Koloni ivelisa umbona okwipesenti enye kuphela ekhulwini xa ijongwa kuzwelonke. “Injongo yethu ephambili kukukhuthaza amafama ukuba akhulise umyinge womhlaba atyala kuwo ukuze kukhule imveliso yombona,” utsho uPieters.

Ikhulile imveliso yombona yeMpuma Koloni ukusukela ngonyaka ka2018 ngenxa yentsebenziswano eqhubekayo phakathi kwamafama ombona noRhulumente.

“Ukukhula kwemveliso yombona kweli xesha ligqithileyo kubangelwe kukwanda kweehektare zomhlaba ekulinywa kuwo umbona,” kutsho uPieters.

Amafama wesithili saseJoe Gqabi ngawo ekulindeleke ukuba ancediswe ngezixhobo ezifana noogandaganda nanje ngoko sele kwenzekile oku kwezinye izithili.

“Sinikise ngoogandaganda abangamashumi amabini ananye kuMasipala wesithili saseOR Tambo, ezo zinzame zethu zokuqinisekisa ukuba amafama ayakhula,” uqhayise watsho uPieters.

IDalasile Agri Park iphantsi koMasipala waseNgcobo kwisithili saseChris Hani. “Amafama athatha inxaxheba phantsi kwale nkqubo siyimisela yokuqalisa ukulima umbona, avelisa izinto ezininzi ngaphandle kombona, avelisa iimbotyi, amazimba nezinye ke imveliso ezizinkozo,” utsho uPieters.

Iimveliso zamafama enkozo afana namafama weDalasile Agri Park athengisa iimveliso zawo kumashishini ahlukeneyo ephondweni leMpuma Koloni nangaphandle kwephondo leMpuma Koloni. Ngenxa yokutshintsha kwemozulu amafama ombona aqalisa kwangoko ukutyala umbona ngelizama ukubaleka iimeko angazaziyo ukuba zizakubanjani.