Kuqeshwe uMrs Fix It eAmatola Water

Ingqonyela entsha yeAmatola Water uVuyo Zitumane UMFANEKISO: FACEBOOK

Obesakuba ligosa eliphezulu kwiinkonzo zoshishino kumasipala waseNelson Mandela Bay uVuyo “Mrs Fix It” Zitumane ubhengezwe ngoLwesine njengengqonyela entsha yeAmatola Water.


Abakwa-Amatola Water, inkampani karhulumente enkinkisha amanzi kuninzi loluntu lwaseMpuma Koloni, bebesoloko besezingxakini zolawulo ebeziphenjelelwa sisikhokelo sale nkampani.

Ngenxa yezi ngxaki, kwinyanga yeThupha nyakenye, iAmatola Water yanqumamisa umlawuli wayo wezimali uKevin Govindsamy, owayebambele njengengqonyela endaweni kaLefadi Makibinyane owayenqunyanyisiwe naye ngelo xesha.

Ukubhengezwa kukaZitumane njengengqonyela entsha, kwenziwe yiPalamente yeSizwe ngoLwesine ngokwezindululo zeBhodi yeAmatola Water.

Kule minyaka imbalwa idlulileyo, uZitumane uye waphiwa isiteketiso sokuba ngu “Mrs Fix It” ngenxa yesakhono sakhe solawulo.

Sele esuka ukuba ngusihlalo wee-arhente zophuhliso ezimbini, eyaseBuffalo City neyaseJoe Gqabi.

Kumasipala waseMnquma, uZitumane wabizwa ukuba azokuba ngumlawuli wala masipala ngonyaka ka2013 emva kokuphasalaka kolawulo ngenxa yokrutha-kruthwano lwezopolitiko. Wathi ehamba eMnquma, wabe umasipala ukwimeko entle ngokwezolawulo.

UZitumane uza kuqala ngokusesikweni ngomhla wokuqala kwinyaka kaTshazimpuzi.