Kuqhum’ uthuli eMbabalane

AMAGUMBI esikolo ayingqushu ekhatshwa bubugxwayiba, ingxinano, intlupheko, ingqele kwanevumba elikwindlu yangasese.

Le yindlela yokuchaza ubunzima obujongene neentsana zesikolo samabanga aphantsi iMbabalane Senior Primary eSajonisi esiqala kuGrade R ukuya kuGrade 7.

Unobangela woku bubutitisholo kumagosa ezemfundo okuphelekwa kukungakhathalelwa kwekamva lomntwana womntu omnyama.

Bangamakhulu amabini anamashumi alithoba anesixhenxe (297) abafundi kwesi sikolo behlohlwa ngootitshala abasibhozo. Bebonke – abafundi nootitshala – baxhomekeke kwizindlu zangasese ezintathu kuphela. Ivumba eliphuma kwezi zindlu zangasese, zingenaminyango, alinambaliso.

Inqununu yesisikolo uGcinuxolo Zozi uthi ngexesha lokudlala (interval), bona bengootitshala nabafundi bakhuphisana ngezizindlu zangasese zintathu. “Ndiyinqunu ndinjalo ndithi ndisachophile kwindlu yangasese, ndibone kusithi muku umfundi umve esithi ‘uxolo titshala, bendingayazi ukuba sele ungaphakathi’. Isithoba isidima singootitshala le meko,” utshilo uZozi.

UZozi uthi abazali abanemali bayabathatha abantwana babo kwesi sikolo. “Abashiyeke apha, ngabo bahlelelekileyo futhi bengenayo enye indawo ngaphandle kokufunda eMbabalane,” kutsho uZozi.