Kuquqa abefundisi kwigqirha ekuthiwa ‘liyathwalisa’ KwaMhlabuyalingana!

UMvelase owaziwa ngokuba nguShumi lamakati.

Bayagilana abefundisi beecawa zosindiso KwaMhlabuyalingana, ePhelandaba, kwigqirha elingayifihliyo eyokuba ‘liyathwalisa.’

Eli gqirha nesele lingundaba-mlonyeni kumakhasi onxibelelwano, lithi kucacile ukuba abantu beli bayeka ukonqena ukuthwala. Inkxwaleko nendlala zizo ezidala ukuba abantu bakhethe olu hlobo lwempilo.

UMvelase, owaziwa ngokuba nguShumi lamakati, uthi abefundisi beecawa zabasindisiweyo bagaleleka, begalelekile kwakhe beyofuna ukuthwala. Abaninzi kwaba befundisi bafuna konyuke amanani abo bakhonza kwiicawa zabo, kwaye bangonqeni nokunikela ngemali enje ngemali, ukuze bona befundisi baphile ubomi obuntofontofo.

“Andinantloni ngalo msebenzi ngoba yinto eyenziwayo. Ndiyawenza nje lo msebenzi ndingenaxhala, kwaye ndithwalisa nabefundisi abasindisiweyo, andikhethi bani. Nangoku kutshanje bekukho abaphuma eGoli, naseMpumalanga nebendibathwalisa,” utshilo uMvelase.

Uyiphikisile uMvelase into ethi ukuthwala kuyingozi, nanjengoko amanye amagqirha elumkisa uluntu ngokuthwala. Ukwathe kuya ngokuba uthwele ngeyiphi indlela, nokuba uthwaliswe ngubani na.

“Andingeke ndidize amagama abefundisi esele ndibancedile, kodwa baninzi kakhulu apha KwaZulu-Natal. Abahamba iicawa zaba befundisi, bade babathengele nditsho nkqu imoto. Abantu bangathetha oko banqwenela ukukuthetha, kodwa ukuthwala kwenziwa ngabantu bonke, abakumanqanaba ohlukeneyo mva nje,” wongeze ngelo uMvelase.

Ukwathe alikho ityala ekuthwaleni, ngoba umntu zube ezama ukuqinisekisa ukuba oko aziphilisa ngako kuyanda.

UMvelase uthi ukuthwala kuye akunabungozi, ngoba akukho nto iye ithi makubulawe abantu, okanye kuchithwe igazi.

Ukanti Isolezwe Ngempelasonto, lincokole nabefundisi ababini, nabacele ukuba amagama abo abe yimfihlo.

Owokuqala umfundisi uyibeke yacaca gca eyokuba, kusukela oko wadibana noMvelase, izinto zihamba kakuhle kakhulu ebandleni lakhe, kwaye namakholwa ayikhupha ngendlela emangalisayo imali yomnikelo.

Ukwathe naye wacetyiswa ngomnye umfundisi ukuba kumele aye kweliphi icala ukuze izinto zakhe zihambe kakuhle, nomnikelo ubonakale kwibandla lakhe.

Owesibini uthi akathandi ukuba kwaziwe ukuba ibandla lakhe likhuliswa yintoni, kodwa uvumile ukuba kunento awayifumanayo ekuthiwa kukuthwala, nebangela ukuba izinto zihambe kakuhle.

Bonke aba befundisi bathi abayithu vu kwiintsapho zabo eyokuba bathwele, koko baye badumise amandla kaYehova xa izinto zihamba kakuhle.