Kusekude engqinibeni kwinyewe yaseMnquma

UNobhala weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane

ISISOMBULULO kwiyantlukwano yezopolitiko ejamelene nomasipala waseMnquma sisekude engqinibeni nanjengoko iinkokeli zeANC ephondweni kwanezengingqi yaseAmathole zingaboni ngasonye malunga nendlela yokusombulula le ngxubakaxaka.

Sisithuba esingangenyanga ezintathu oosopolitiki beANC eMnquma bejongene ngezikhondo zamehlo, ingulowo efuna iqela lakhe lizuze uloyiso kulwabhixi lepolitiki eliyijike yasisiza semfazwe idolophu yaseGcuwa.

Ukusiwa kweenkonzo eluntwini eMnquma – umasipala owenziwa yiGcuwa, Ngqamakhwe noCentane – kuchaphazeleke nangakumbi ngenxa yalo mlo nanjengoko ibhunga likamasipala kunzima ukuba livumelane xa lithe lahlala.

USodolophu waseMnquma uThobeka Bikitsha utyhola isigqeba seANC ephondweni “ngokufaka isandla” kulo mlo waseMnquma.

“Uzinzo eMnquma lugxojwa kwangamanye wamaqabane eANC eMnquma ekhokelwa ngamalungu ePEC [ikomiti embaxa yeANC eMpuma Koloni] amabini,” utshilo uBikitsha.

Kodwa uNobhala weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi iphondo lizimisele ukubona isombululeka le nyewe yaseMnquma.

UMabuyane uthi indibano yePEC ebibanjelwe eQonce ngempela-veki iwushukuxe ngokumandla lo mba waseMnquma.

“Le nto yenzeka eMnquma bekungafanelekanga ukuba iyenzeka. Abantu baseMnquma bajonge lukhulu kwiANC futhi kufuneka siyinike ingqwalasela lo nto. Asikwazi ukuba noomanejala abangayihloniphiyo eyona nto ingunobangela wokuqeshwa kwabo. Kananjalo, oosopolitiki beANC eMnquma mabahloniphe abavoti,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane uthi bayalele abathunywa bePEC baseAmathole ukuba babeyinxalenye yokusombulula iingxaki zaseMnquma. Kodwa kwiveki ephelileyo uNobhala weANC eAmathole uTeris Ntutu ubonakalise ukungayazi ncakasana eyona nto izokwenziwa yiPEC eAmathole.

“Ndibhale incwadi ndiyisa kumalungu ePEC ndifuna ukuba sicaciselwe ngendima yeqela [lePEC] elithunyelwe kwingingqi yethu kuba ngokolwazi lwethu, eli qela lizokulungiselela inkomfa [yeANC] yengingqi hayi ukuthatha umsebenzi wethu ngokumayelana nokujonga indlela abasebenza ngayo oomasipala,” itshilo imbalelwano kaNtutu, ebonwe liphephandaba I’solezwe.

Kusenjalo uMabuyane ubhengeze ukuba inkomfa yokonyula iinkokeli ezintsha zeANC eAmathole naseNelson Mandela Bay izakubanjwa ungafikanga umhla wamashumi amabini kwinyanga ezayo.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za