‘Kusemdleni wethu sonke ukulungisa ulawulo’

INkulumbuso yeMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane esenza intetho yakhe kwinkomfa yamashumi amabini ananye yeSAAPAM eMonti. Umfanekiso: Facebook/SAAPAM
INkulubaphathiswa yeMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane esenza intetho yakhe kwinkomfa yamashumi amabini ananye yeSAAPAM eMonti. Umfanekiso: Facebook/SAAPAM

Inkomfa yamashumi amabini ananye yoMbutho woLawulo loLuntu noLawulo loMzantsi Afrika (SAAPAM) ibambisene nesikolo sikarhulumente seSizwe (National School of Government) kunye neYunivesithi iWalter Sisulu iyaqhuba eMonti eICC.

Le nkomfa iqale ngoMvulo wale veki kwaye kulindeleke ukuba iphele ngoLwesihlanu umhla wamashumi amathathu kweyoMsintsi.

Injongo yeSAAPAM kukukhuthaza ulawulo olululo kunye nonikezelo lwenkonzo olusebenzayo ngokuqhubela phambili ubungcali, ukufundiswa kunye nolawulo lukarhulumente.

INkulubaphathiswa yeMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane uthethe kule nkomfa.

“Imingeni esinayo kwinkonzo karhulumente ayibangelwanga ziintlekele zendalo, yenziwe ngumntu. Kuya kufuneka abemi boMzantsi Afrika abakhaliphileyo nabathanda ilizwe ukuze bazisombululele le mingeni kwaye uninzi lwaba bantu baseMzantsi Afrika bakhaliphileyo nabathanda ilizwe bakule nkomfa,” utshilo.

INkulubaphathiswa iqhube yathi, “Kuphezu kwethu sonke ukuba sidlale indima yethu ukuhlangula ilizwe lethu njengoko izifundiswa zihlanganisene apha ninomsebenzi wesizwe wokusinceda ukuba sikhokele ngcono kulawulo lukarhulumente kungekho ngengqiqo, kodwa ngohlalutyo oluphandwe kakuhle kunye nemigaqonkqubo.”

UMabuyane uthethe ngokubaluleka kophicothozincwadi olungenachaphaza. Uthe kufuneka kubekho ukungonwabi kumaqumrhu aqeqeshiweyo malunga neziphumo zophicothozincwadi olubi kwicandelo likarhulumente. Oko kukhathazeka makungavakaliswa ngamazwi kuphela kodwa ngokuzibophelela ekusebenzisaneni norhulumente ukulungisa oko kwaphukileyo.

“Njengorhulumente wephondo senza inkqubela ngokuthe ngcembe ekufikeleleni jikelele kwiziphumo zophicothozincwadi olungenachaphaza. Kwiingxelo zakutsha nje, amasebe asixhenxe karhulumente wephondo kunye nesixhenxe samaqumrhu karhulumente afumene iziphumo zophicothozincwadi olusulungekileyo,” utshilo uMabuyane kule nkomfa.

INkulubaphathiswa ichukumise ukuphuculwa kolawulo nonikezelo lweenkonzo. Uthe, “Umbono weSAAPAM uthi ‘umbutho ofuna ukufaka isandla ekuphuhliseni ulawulo olululo nokuphumelelisa ukuhanjiswa kweenkonzo.’

Ukungabikho kolawulo olululo kunye nonikezelo lweenkonzo olusebenzayo kwamanye amaziko ethu kuko okubangela ukuba ndingalali ebusuku kuba abemi belizwe lethu bafanelwe kokungcono.”

“Ekuphakameni kobhubhane weCovid-19 phakathi kweyeThupha ka2020 kunye neyoMqungu ka2021, iSAPS ishicilele uqhankqalazo lokuhanjiswa kweenkonzo oluyi909 kwilizwe lethu. Lo nto kufanele isixelele sonke ukuba sinengxaki enkulu,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane umemelele abo bebezimase le nkomfa abaziinkokeli kumaziko ohlukeneyo ukuba bathathele ingqalelo abantu abangathathi ntweni nabakhathazwa kukungafikeleli kwiinkonzo nobuqhophololo. Abo ngabantu abayinxalenye yabathathinxaxheba abaninzi kuqhankqalazo lokuhanjiswa kweenkonzo.

“Kufuneka siyiqonde into yokuba aba bantu bakuthi akukho nto abayoyikayo, kungoko ingumdla wethu sonke ukuba silungise ulawulo, siphucule ukuhanjiswa kweenkonzo kwinkonzo karhulumente phambi kokuba izinto zibe mbi,” utshilo uMabuyane.

Inkomfa yalo nyaka uphelileyo ibibanjelwe eSun City kwiphondo laseMntla Ntshona phantsi komxholo othi ‘ukudibana kwezakhiwo nemisebenzi karhulumente kwinkulungwane yamashumi amabini ananye: icandelo likarhulumente nobugcisa, intembeko yoluntu kunye neziphumo zeCovid-19.’

Umxholo walo nyaka uthi, ‘ukuya kwiminyaka engamashumi amathathu kulawulo lukarhulumente lwedemokhrasi, ulawulo nokukhokela.’