Kushicilelwa i-soapie yesiXhosa yephondo

KWIINZAME zokuqaqambisa inkcubeko yaseMpuma Koloni, iqela loompondo zihlanjiwe babadidiyeli bemidlalo kamabonakude baxakekile ngamalungiselelo okuvelisa uchungechunge lomdlalo (soapie) wesiXhosa kweli phondo.

Lo mdlalo, nozakuqala ushicilelwe kwisizwe sabaThembu kweli phondo, uzakuboniswa kumabonakude wakwaSABC xa sele ugqityiwe.

Umvelisi omkhulu kulo mdlalo uNosabatha Nyumbeka, weGAP Media Films, uthi iinjongo zale sowuphi yesiXhosa kukubonakalisa ubunganga nokubaluleka kwenkcubeko yeli phondo leMpuma Koloni.

“Sifuna ukubonisa inkcubeko namasiko ethu afana nokwenziwa kotsiki kwakunye nokoluswa kwenkwenkwe kwakunye nezinye izinto ezibalulekileyo kwinkcubeko yaseMpuma Koloni,” kutsho uNyumbeka.

UNyumbeka ubalule umasipala waseMalahleni oquka idolophu yaseLady Frere, Dordrecht neNdwe njengomasipala osele ebathembise ngenkxaso kweli linge labo. Noxa kunjalo, uNyumbeka uthi oku akwanelanga. “Siyayicela inkxaso kumaqumrhu nakwabanye oomasipala bephondo khon’ ukuze siyenze ibenkulu le sowuphi,” kutsho uNyumbeka.

UNyumbeka uthi bazakusebenzisa nabavelisi ekudala bekwicandelo likamabonakude, iUrban Brew Studios ukushicila le sowuphi.

Uthi ezi ziinzame zokuhlangabezana nekhwelo legosa leSABC uHlaudi Motsoeneng lokuba makwandiswe imidlalo kaSABC edidiyelwe apha eMzantsi Afrika. “UMnu. Motsoeneng uthe, le midlalo mayingadidiyelwa eRhawutini kuphela,” kutsho uNyumbeka.

Le sowuphi yesiXhosa izakuquka abantu abasele besaziwa kweli candelo, kodwa kuza- kuxutywa netalente entsha. “Siza kwenza uvavanyo (auditions) zokufumana abadlali abatsha baseMpuma Koloni, siphinde sijonge italente entsha yokubhala iifilimu kwakweli phondo,” kutsho uNyumbeka.

Kule veki, uNyumbeka ugalelekile eMpuma Koloni esuka eRhawutini ukuza kulungiselela le sowuphi.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za