Kusisankxwe ngegama likaSibongile Mani

Kulindeleke ukuba kubhengezwe iziphumo kungekudala yikomiti yengqungquthela yeWalter Sisulu neyaziwa ngokuba yiWSU Convocation, nenjongo ikukunyusa ingxowamali yale yunivesithi emva kokonyulwa kwamagama aza kuba kwikomiti ngabafundi nekuquka kubo uSibongile Mani owonyulwa njengalowo uza kuthi abenguNondyebo wale ngqungquthela ukuba uyaphumelela.

Kule veki kubonwe ubuso negama likaMani kwiminatha yonxibelelwano njengalowo ukuluhlu lwabo bazigqatsele ukuvotelwa, nto leyo ithe yadala isankxwe kuninzi njengoko lusazi ukuba usajongene netyala.

UMani waziwe kakhulu emva kokufumana imali ebalelwa kwi14 yezigidi zeerandi, nto leyo emkhokelele kwityala lobuqhetseba, nesigwebo seminyaka emihlanu kunyaka ophelileyo yinkundla yamatyala eMonti.

UMani wangenelwa yimali engangeR14 million kwiakhawunti yakhe ngempazamo, ifakwa yingxowamali yesibonelelo sabafundi iNSFAS ngo2017.

Kule mali, uMani wasebenzisa imali eqikelelwa kuR800 000 eyisebenzisa gwenxa ngokokutsho kobungqina obabekwa yinkundla.

OnguManejala kaMani kolu lonyulo uAthi Fani ukubhengeze oku ngeCawa kule veki, okokuba uMani wonyulwe njengoNondyebo.

UFani uthi ukunyulwa kukaMani ayiyompumelelo kuye, iyiyo nakwabo bakholelwa kwinkululeko nakubunkokheli.

“Ukonyulwa kwakhe luphawu lwethemba kwanokuphakama kwamakhosikazi kwezolawulo. Ndiyamazi uza kusebenza nzima nangokuzinikela kwaye aqinisekise ukuba uyazifezekisa nezithembiso zoluntu,” utshilo uFani.

Unobhala jikelele wale komiti, uMisheck Mugabe, uxelele eli phephandaba I’solezwe ukuba ngabo babesakuba ngabafundi kule yunivesithi abonyulayo, beyiconvocation abanalizwi. Ukwathe yiWSU kwicandelo elijongene nabafundi eya kuthi ijonge ukuba lowo wonyulwe sisininzi ukulungele na oko.