Kusungulwa ithala lemithi namaflawa

Umthi weBaobab ubonisa ubunganga bawo. UMFANEKISO: PANORAMIC IMAGES

Ngelizama ukukhusela indalo umbutho wezizwe ezimanyeneyo uzakusungula ithala lemithi namaflawa azakusetyenziswa ukukhusela indalo nomhlaba kwihlabathi.

Amaxesha amaninzi amathala aziwayo ngabantu behlabathi ngamathala weencwadi nezinye ke izixhobo. Ukusungulwa kweli thala kuyinxalenye yeenkqubo zokuqatshelwa kokutya kwihlabathi iWorld Food Day eyenziwa yiWorld Food Forum ephantsi kombutho wezizwe ezimanyeneyo.

Ukusukela ngomhla weshumi elinesithandathu ukuya kumhla wamashumi amabini kule nyanga yeDwarha lombutho uqaphela ingxaki ezimayela nokutya kwihlabathi.

Ongumlawuli kwiFood and Agricultural Organisation ekwaphantsi kwezizwe ezimanyeneyo uQu Dongyu uthi kuninzi okuzakuqhubeka kwezintsuku.

“Sikhangela iingxaki eziphazamisa ukuveliswa kokutya, indima edlalwa kukutya kwintlalo, siphinde sikhangele amacebo okuvelisa ukutya okwaneleyo kwihlabathi jikelele,” kutsho Dongyu. Lo mhla wokuqaphela ukutya kwihlabathi uqhutywa minyaka le ngokuthi kuthethwe kwenziwe izinto ezahlukeneyo.

“Kulo nyaka sigxile kumba wokuqwalasela ukuba amanzi nokutya akhona kwihlabathi, kuba akunakubakho ukutya ngaphandle kwamanzi,” kucacisa uDongyu. Uhambisa athi iingxaki zokunqongophala kwamanzi zenza ukuba abantu abazizigidi ezibini zingabinakutya kwihlabathi.

“Kwinkqubo yethu kulo nyaka sizakuba nemicimbi engamakhulu amahlanu ezakuqhubeka ngokwahlukeneyo kwindawo ezahlukeneyo, silindele amazwe alikhulu elinamashumi amahlanu azakuthatha inxaxheba,” kutsho uDongyu.

Uthi bazakusebenzisa zonke iindidi zonxibelelwano ukuzama ukuqinisekisa ukuba ulwazi nomyalezo ziyahamba. “Ihlabathi lidinga imithi emininzi kakhulu ukuzama ukunqanda indlala nokhukhuliseko lomhlaba, kungoko sithathe isigqibo sokuba kusungulwe ithala lemithi,” kucacisa uDongyu. Amaflawa nawo azakuba yinxalenye yeli thala nekulindeleke ukuba lizinze eRoma ikomkhulu laseIthali.

“Ukuhonjiswa kwehlabathi ngemithi namaflawa yindlela ethile yokondla uluntu lehlabathi emiphefumlweni ukuze baphile ixesha elide,” utsho uDongyu. Ngamashumi alithoba iindidi zemithi ekulindeleke ukuba zityalwe kweli thala, kuthwa ezondidi zimele imimandla esixhenxe yehlabathi.

“Ithala eli lakuba livulwa ngokusesikweni ngomhla weshumi elinesihlanu kule nyanga yeDwarha, amazwe ehlabathi ayakufumana ithuba lokuthenga iindidi zemithi apha,” ekutsho uDongyu.

Kukwalindeleke ukuba ulutsha lunikwe ithuba lokuxovula lixoxa ngendlela zokuqinisekisa ubukho bamanzi ukuze asetyenziswe ukuvelisa ukutya.

“Ihlabathi lijongene nemeko embi kakhulu yokunqongophala kokutya ebangelwa zizinto eziquka imilo, imozulu nezinye ke, ngoko ukunikwa kolutsha ithuba kwezinkqubo kuyavuyisa, ikamva lulutsha,” kutsho uDongyu. Kulindeleke ukuba izifundiswa ,abafundi neengcali zolimo kwihlabathi zisebenzise elithala ukwenza imfuna lwazi.