Kuthe huu kwabafumene izindlu eDimbaza

IKrisimesi ifike msinya kubaxhamli abaquka uninzi lwamaxhegwazana aseDimbaza afumene izindlu zawo ezintsha. La makhosikazi alale encumile ngethuba urhulumente wephondo enikezela ngezindlu ezingamakhulu amabini kwilali yaseMadakeni eDimbaza. Ezi zindlu zakhiwe liSebe lokuHlaliswa koLuntu.

UNombuyiselo Zondani ngomnye wabaxhamli abafumene indlu kwilali yaseMadakeni eDimbaza.

INkulubaphathiswa yeMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane, uthethe ngendlela ukwakhiwa kwezi zindlu okuchaphazela ngayo ubomi babantu abasesichengeni.

“Ukuba sibeka ulwabiwomali lokwakha izindlu, ezo zindlu kufanele zakhiwe. Abantu abahlelelekileyo mabafumane izindlu, ezi zindlu azikho ngathi singurhulumente, zimalunga nesidima sabantu bakuthi, isidima sabantu abadala,” itshilo iNkulubaphathiswa.

UMabuyane uthi kusalindeleke ezinye izindlu ezingaphezu kwekhulu elinamashumi alithoba anesibhozo (198) kwaWadi 36. Uyiqhwabele izandla intsebenziswano phakathi kukamasipala norhulumente wephondo, esithi iphungula umthwalo xa kukho intsebenziswano.

“Into esingayifuniyo yimisebenzi engagqitywayo ngoonokontraka abashiya iindawo zokwakha bengawenzanga umsebenzi wabo, noonokontraka abangabhatalwanga ngexesha. Urhulumente xa ebaqashile onookontraka kufuneka ababhatale ngexesha ngokuba ukuba akababhatali ngexesha abazokusebenza,” utshilo uMabuyane.

UMphathiswa wezokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni, uSiphokazi Mani-Lusithi uthe: “Singurhulumente ingakumbi iSebe lokuHlaliswa koLuntu sidibana namagosa nezinye iintlangano ezincedisana nathi ekwakheleni abantu iindawo ezikhuselekileyo. Kuba kaloku sifuna ukunqanda into yoonokontraka abashiya izindlu zingagqitywanga, kubelula kurhulumente ukuthatha ikontraka yakhe xa sibona ukuba isakhono asikho kunokontraka.”

UMani-Lusithi uqhubeke ethetha ngeenzame zabo bonke ababandakanyekayo. “Lo mzekelo sinawo namhlanje kukubonakalisa ukuba xa sisebenzisana singakha kwaye sihambise iinkonzo ebantwini bakuthi ngokukhawulezileyo. Sinazo iintlanganiso noomasipala ukujonga into yokuba le mingeni iphambi kwethu siyisusa njani,” utshilo.

Ixhegokazi elingelinye labaxhamli abafumene izindlu, uNombuyiselo Zondani uthe: “Namhlanje ndiyabulela, indlu yesamente zange ndiyihlale mna. Ndiyanibulela, noonokontraka ndiyababulela, ndiyambulela norhulumente obabhatalayo. Ndibulela nokusebenzisana kakuhle ukuba benze le ndlu ndihlala kuyo. Ndizolala kuyo namhlanje kude kuphele ubomi.”

Ukunikezelwa kwezindlu kwandulela ukutyhilwa komfanekiso oqingqiweyo kaMfundisi Canon James Calata eQoboqobo. Lo mfundisi wadlala indima kumzabalazo. Wayengumfundisintsapho owajika waba ngumfundisi noNobhala Jikelele weANC ngeminyaka yoo1940.

UMfundisi uCalata ukwaqambe iingoma zenkululeko kunye namaculo ecawa asaculwa kwinkonzo yamaTshetshi. INkulubaphathiswa uMabuyane uthe lo mfanekiso uyinxalenye yelifa lethu. Uthe ngaphandle kwamafa nenkcubeko akukho khenketho.