Kuthe xibilili kumama obephilela ukuxwaya emagxeni unyana wakhe

UAyabonga ekwisitulo esinamavili sakhe esintsha kraca nabazali bakhe uSoyiso Gaxeka, Khuthala Damane kwakunye nenkokheli yeBPM uVeliswa Mvenya. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Oyinkokheli yokuqala ukuba linina elasungula umbutho wezoPolitiko eMpuma Koloni uVeliswa Mvenya, weBatho Pele Movement (BPM), uthi usindwe ngumthwalo wokubona elinye inina lisindeka ngumthwalo wokuxwaya unyana walo emagxeni umhla nezolo, ongakwazi ukuhamba ngenxa yenkubazeko.

Iintetha zale nkokheli ziza emva kokuba ithe yolula isandla kusapho olungathathintweni lakwaDamane, itshintsha ubomi bonyana walo uAyabonga Damane (20) ngokuthi amxhase ngesitulo esinamavili (wheelchair).

Encokola neli phephandaba I’solezwe lesiXhosa uMvenya, uthi, khange kubemnadi kuye ngaphakathi akufika kwikhaya lika-Ayabonga ebona imeko. Kwaye uthi ususwe kukuba ikhaya alisenathemba njengoko lisithi kudala lathenjiswa luluntu, abezoPolitiko kwanamaSebe kaRhulumente kunangoku.

“Kule minyaka mingaka una-20 ngoku, oko wazalwa erhubululuza engazange wabanaso isitulo esinamavili umntwana, ndiye ndaqonda ukuba xa engazange ancedakale kwesi simo akanakuba sancedakala koko mandiphakame ndibuyisele isidima somntwana. Ndisindwe nakukubona elinye inina, nam ndilinina lisindakala,” utshilo uMvenya.

UAyabonga ungowokuqala kubazali bakhe kuze ababini emva kwakhe. Uhlala naba bazali bakhe uKhuthala Damane notata wakhe uSoyiso Gxaleka kumzi ogcinwa ngabazali bakhe kuNtseshe eNgqamakhwe. Abazali abanangeniso ingako, ngutata osebenzayo esolusa imfuyo yemizi elalini, yena uKhuthala ahlale ekhayeni ejonge unyana wabo ongakwazi kuzenzela nto.

Umama womntwana uKhuthala uthi kudala ethenjiswa ngesitulo esinamavili naxa ese uAya ekliniki, amagosa eSebe ebeye amthembise ngokumzamela isitulo esinamavili kodwa kunanamhlanje akuzange kubenjalo.

Kokokuqala ngqa ezimbalini efumana isitulo esinamavili uAya, bekunyanzeleka ukuba ahlale ebhedini okanye abekwe phantsi. Xa kusiyiwa ekliniki okanye edolophini ubelekwa emqolo ngunina wakhe, ngoba uzelwe engakwazi ukuhamba nokuthetha.

UMvenya uthi ebengalazi olu sapho kuba luyafika kule lali, ingxaki yomntwana uyive ngabahlali belali besithi makakhe ayokukroba ancede ukuba uyakwazi nanjengoko eqhele ukunceda kwabasweleyo. Uthi akuqapheleyo kukuba abazali bebengasathembi nanye kuba kaloku sekulithuba bethenjiswa belusapho ngenguqu.

Ingxelo ithi umntwana engakwazi kuhamba nje nokuthetha kodwa umnqa kukuba ngolu suku ebefumana ngalo isitulo sakhe sokuhamba waye wahleka xa ekhutshwa phandle eboniswa kwaye exelelwa nokuba sesakhe isitulo njengoko naye ezakukhe ahlale ngeempundu nje ngabanye. Esi situlo esinamavili sakhelwe ngohlobo lokuba sikwazi ukuhamba ezilalini.

Umbutho iBPM sele iqalile namaphulo ayo wendlu ngendlu (door-to-door) okugaya inkxaso ingakumbi ezilalini nogxile kuzo lo mbutho.

UMvenya uthi oku akakwenzanga kuba egaya inkxaso njengokuba kusondela ixesha lovoto, kuba ukunceda uluntu yinto ayenza nanini na kwaye esuka kuye ngaphakathi. Uthi okubalulekileyo kukuncedakala nokuphuhla kwabangathathintweni nabo bazive benamalungelo kwaye kubuye nesidima sabo.

Kodwa kunjalo uthi akayichasanga eyokuvotelwa njengoko esithi ephambili lutshintsho, inguqu ephambili kwanobomi obungcono kuluntu lwaseMpuma Koloni.

Kule mpela veki, le nkokheli izakube inomsitho ibhiyozela iminyaka yayo yokuzalwa apho izakube ifinca iminyaka eyi55.

Uvoto lona kuMzantsi Afrika uphela lizakuba ngomhla we29 kwinyanga kaMeyi.