Kuthengiswa iimpahla zabantwana eKhayelitsha

Kuthengiswa impahla zabantwana eKhayelitsha


EKAPA: AKUDINGEKI ukuba baye kwaPep okanye kwaEarth Child abahlali baseKhayelitsha xa befuna iimpahla zabantwana nanjengoko uZandile Tlhapi evule ivenkile yeempahla zabo ethengisa ngamaxabiso afikelelekayo.


UTlhapi wayeka umsebenzi wokwenza iintsimbi wavula le venkile ithengisa iimpahla zabantwana iBaby Friendly kweyeSilimela, waze wabangumntu wokuqala omnyama ukubangumnikazi wevenkile yabantwana kwiilokishi zabantsundu.


Uthi wabanombono wokuzisa ivenkile yeempahla zabantwana ngeenjongo zokwenzela abazali indlela elula yokubathengela.


IBaby Friendly ezinze kwindawo yeenkonzo zabahlali, nalapho kukho iholo yoluntu iAndile Nhose, izingca ngeentsimbi zokuxhoma ezifoliswe kakuhle zaze zahonjiswa ngeevesti, iingubo zabantwana ukuya kwizinto zokudlala ezinemibalabala ezinamaxabiso aqala kwiR20.


Zikhona neencwadi zesiNgesi, isiXhosa nesiZulu ngeenjongo zokuqala iqela lokufundisa abantwana.


“Ndiyayifumana inkxaso kakhulu apha. Ndiyakholwa xa abantu besiza apha bafike bathi ‘Wow! ivenkile yabantwana. Abantu bayayincoma le nto ndiyenzayo,” utsho uTlhapi.


Nanjengamzali wabantwana ababini, uTlhapi uthi unolwazi olukhulu ngabantwana. Uthi waqala ukuba nale mbono ngo2016 ngelixa wayelindele umntwana wakhe wesibini.


“Ndaye ndacinga ukuba kunganjani ukuba ndingaqeshisa ngezinto ezifana neebhedi zabantwana nezangqa zokuhamba ngamaxabiso afikelelekayo, ndibangenisele ezindlini zabo,” ubalisa utsho.Video

Emva koko, wagqiba kwelokuba afunde izifundo zeProject Management eDamelin isithuba seenyanga ezintandathu.

“Kulapho wakhula khona umdla. Ndazixelela ukuba andisayi kubuya ngamva ndiza kulifezekisa iphupha lam.


Ndaqokelela imali ndaya kwisemina yezoshishino eRhawutini. Ukubuya kwam ndaya kwiNational Youth Development Agency ndenza ikhosi yezoshishino.


Emva koko ndacela imali yenkxaso ndaze ndayifumana ndaqalisa ukuthenga,” utsho uTlhapi. Umngeni ngoku kukuba, athenge kakhulu nanjengoko besanda abathengi.


“Ngokwangoku ndisathengisela abantwana abancinci ukuya kuma kunyaka kuphela. Kufuneka ndithenge nezabo baneminyaka emibini, emithandathu ukuya kweyi12. Bayafika abazali bafune iimpahla zabantwana abanalo minyaka,” utsho.


IBaby Friendly ifumaneka kwisitalato saseJoe Modise, eMandela Park eKhayelitsha. Ikwakhona nakuFacebook kuBaby-Friendly-Khayelitsha.