Kutheni sibhala ngokubhubha kwabakhwetha?

Ubusazi ukuba kukho intsebenziswano phakathi kwenkqubo kaGawulayo weZizwe eziManyeneyo (UNAIDS) neSebe lezeMpilo eMzantsi Afrika?

Le ntsebenziswano yaqala kweyeNkanga 2011 ngeenjongo zokukhuthaza ukolukela kwamakhwenkwe ezibhedlele.

Qho ngonyaka iSebe lezeMpilo lifumana inkxasomali ezizigidi ngezigidi zeerandi. Kukwakho nelizwe laseMelika, ngeUSAID yabo, elikwafaka imali kweli sebe ekuqinisekiseni ukuba kolukelwa esibhedlele.

Inokuba ngoku uyazibuza ukuba isingephi yonke le nto? Apho iya khona kusekuben’ba ikhona inkxasomali nobuxhakaxhaka bokolusa amakhwenkwe obutsha kwizibhedlele.

Ingaba yintoni entsha kwicala lezesiNtu? Lasesuthwini?

Ngaphandle kokuthi amakhwenkwe mawahlolwe ngoogqirha phambi kokuba aye endle, yintoni enye entsha esiyenzayo ukuze sinciphise inani lokubhubha kwabakhwetha?

Sinika amagosa karhulumente neenkosi iimoto zokuzulazula ezi lali, kodwa oko akunqandi kubhubha.

Amapolisa athi aza kwenza ugqogqa emabhumeni kulo nyaka, mhlawumbi oko kwakuza notshintsho. Kuthiwa abo baqhuba izikolo zolwaluko ezingekho mthethweni mababanjwe.

Okokuqala yintoni ‘isikolo solwaluko’? Okwesibini umntu ongaziwayo (amava akhe nokuba yingcibi) uzivulela njani isikolo esinjalo ameme amakhwenkwe?

Iyakrokrisa nale yokuba kubhubhe abakhwetha ababini eTheko Fihla pha kuCentane osogqiba kuthiwe lunxano, besandokungena?

Uye uthi wakujongisisa ufumanise ukuba abanye baba bakhwetha bayabethwa phaya esuthwini, babethwe babhubhe, kuthiwe bebengenamanzi emzimbeni nezinye izizathu.

Ukuba asilumkanga sakuphulukana neli siko, lithathwe zizibhedlele ezi zifumana inkxaso enkulu yakumazwe angaphandle. Kwanto ebulala amasiko nezithethe zethu ze siyazi ukuba ibulala thina sisonke.

Xa thina siliphepha sibhala ngokubhubha kwabakhwetha, sifuna ukugxininisa ukuba kwenzeke into engaqhelekanga.

Akumelanga ukuba iyenzeka. Asiyonto yokuba sonwabela ukupapasha amanani okubhubha kwabakhwetha. Kodwa sinibonisa umnqa ngethemba lokuba nakunqanda ningenelele.

La makhwenkwe oluswa phakathi kwethu, abhubha njani phakathi kwethu?