Kutsha amadama ephondo ngenxa yembalela

Idama laseGcuwa litshe kangangento engaphaya kwesiqingatha somthamo walo ngenxa yembalela UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

ISEBE lezaManzi licela uluntu lwaseMpuma Koloni ukuba longe amanzi, emva kokuba elinye lamadama amakhulu kumasipala waseAmathole iXilinxa kubonakala ukuba litshe kakhulu nto leyo eshiya umngcipheko kwiimpilo zoluntu.


“Idama laseXilinxa [eNgqamakhwe] liyehla ngenxa yobushushu obuqatseleyo kwaye [sithetha nje] limi kumyinge we-5.6 yeepesenti,” litshilo isebe kwingxelo yale veki.


Kwinyanga ephelileyo, I’solezwe libike kwangeli dama laseXilinxa, apho isebe beliveze inkxalabo malunga nokwehla komthamo weli dama. Kule ngxelo yenyanga ephelileyo, idama laseGcuwa, eliphokozelelwa yiXilinxa, belime kumyinge we-80.7 yeepesenti kodwa kule veki iGcuwa Dam imi kwi-35.4 yeepesenti. Le meko ingabangela ukunqongophala kwamanzi eGcuwa neziphaluka ukuba ayini imvula.


Amanye amadama axhalabisayo aquka iKouga eku-7.9 weepesenti, iChurchill Dam (19.29%), Impofu (44.12%) kwaneGroendal (51.80%). Isebe lithi unobangela woku yimvula ethande ukungongophala.

Kodwa akukubanga eMonti naseMthatha nanjengoko amadama amathandathu aseBuffalo City emi kwi-79.2 yeepesenti xa esele edityanisiwe. IMthatha Dam igcwele ithe qhu ngamanzi, logama nayo iTsomo Dam inomthamo oncumisayo.