Kutshiswe otyholwa ngokweba eLower

Badikwe yeyokosa abahlali baseLower Crossroads eKapa, oku kulandela ukutshisa umfana ebebemtyhola ngokweba iiTV zabo( flat screen tv).

Omnye wabahlali bale ndawo uxelele I’solezwe ukuba badiniwe ngabantu abazithathela izinto zabantu abazisebenzele nzima.

“Okokuqala sisebenza nzima kakhulu ukufumana izinto esinazo, sihamba siphepha amasela kanti aza kuphinda azosingenela nasendlini,”utsho umhlali.

Le ndoda ibuleweyo iqale yabethwa kanobom ngabahlali kangangokuba bese lingaphumi ilizwi kuba ekuqaleni ibikhala. Sele idibana nokubethwa ze itshiswe nje kulandela ukutyholwa kwayo ukuba ithatha iitv zabantu emva kokuba igqibe ukufaka iDStv.

UMandisi Sobetshe noneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala uxelele Isolezwe ukuba le ndoda ibifaka iiDStv emizini emva koko inikise ngeenkcukacha kubantu esebenzisana nabo ukuba bayokweba ezi tv zabo.

“Xa ufuna umntu oza kufakela idstv umnika zonke iinkcukacha zakho kuquka nenombolo yendlu, yena into ebeyenza ebethatha lonke olo lwazi anikise ngazo, kulandwe ezi tv sizisebenzela nzima, andithi kulungile njengokuba etshisiwe kodwa ukubethwa kona bekumfanele kunjalo nje abethelwe into yokuba angabokuze aphinde akwazi ukuzihambela,” utshilo uSobetshe.

Ngaphambi kokuba itshiswe le ndoda ithathe abahlali yabasa kwelinye ityotyombe athe iitv zabo zigcinwa kulo, kodwa enye yezinto ezenze umsindo ebahlalini kukufika kukhona itv nje enye ebigqunywe ngelaphu elimhlophe.

“Ukuba ebethethe inyaniso mhlawumbi ngengakhange atshiswe kuba ukhethe ukufihla le ndlu iitv ezininzi zigcinwa kuyo wakhetha ukusisa endaweni ene-tv enye ekubeni kuyinqwaba abazithathileyo.”

Kukwavakele ukuba le ndoda isuka kumazwe angaphandle kwaye yaziwa ngokufaka iidstv. Aba bahlali bathe bonke oonqevu abacinga ukwenza imikhuba yabo ukuba bangayifaki iLower kulo nto kuba bazokufa.

“Sokuze siphinde siye emapoliseni thina kuba lo nto ayisincedi nganto, aba bantu bayaqhubeka nokuthatha izinto zethu kuba bayazi ukuba sokuze babanjwe into ezokwenzeka luphando oluzokwenziwa ngamapolisa nalo olungekhe lusincede nganto, yilo nto sibatshisa kwaye sisezokuqhubeka sibatshisa,” batsho abahlali.

Ngethuba ebekwa amatayari nenkunkuma ukumtshisa kukhona umama omdala ocelileyo ukuba bangamtshisi kuba sele ebhubhile kakade, kodwa usinde kancinane ukuba abahlali bangajiki ngaye bembuza ukuba nguye na omthumileyo.

“Mama sicela uhambe apha ungekachaphazeleki kule nto, le usixelela yona yokuba masinike ithuba lokuba abazali bakhe bamngcwabe ephelele asingeni ndawo kuyo, naye xa ethatha izinto zethu esiziphangelele nzima akasicingeli kwaye yeyona ndlela imfaneleyo le yokufa,” batshilo abahlali.

Isithethi samapolisa aseKapa uKapteni FC Van Wyk uthe amapolisa afumene umnxeba nalapho athe xa efika kwindawo yexhwayelo afumana indoda elinganiselwa kumashumi amabini anesibhozo ubudala itshisiwe ngabantu abangaziwayo.

“Kuvulwe ityala lokubulala eliza kuthi liphandwe kulandela ukutshiswa kwale ndoda, kwaye unobangela wokutshiswa kwakhe awukaziwa,” utshilo uVan Wyk.

isibhalo@inl.co.za