Kuvaliwe Emapoliseni

Indawo yolonwabo Emapoliseni eMdantsane, ivaliwe ngamapolisa emva kwezityholo zokuba le ndawo yokonwaba ayonwabisanga abahlali ngokubachamela nomculo ongxolayo.

Omnye wabahlali bale ndawo obeli xhoba lale ndawo uZodwa Yoze, uthi wohlukana nomntwana wakhe ngenxa yale ndawo.

“Ngenxa yomculo ubungxola ngamandla kule ndawo, umntwana wam waye akaqhuba kakuhle esikolweni, ndabizwa kusithwa uyozela phaya esikolweni, ndambetha lo nto yenza ukuba ubuhlobo bethu bubekrakra,” ucacise watsho uYoze.

Uthi ngenxa yokukhula kwale meko, umntwana wathathwa ngoonontlalontle waya kugcinwa kwindawo ekhuselekileyo. Bevakalisa ukuvuya abahlali bale ndawo, bancome umsebenzi omhle owenziwe ngamapolisa aseMdantsane ngokuvala le ndawo. Ethetha malunga nale meko, umnikazi wale ndawo uMzikayise Nombewu wathi,

“Oko nibhale eli nqaku ngale ndawo amapolisa aseMdantsane aquqa apha, andonwabanga yile nto niyenzileyo,” watsho uNombewu.

Umhlali owaveza intlungu yentlalo yabo ngenxa yesi sikroxo uXoliswa Kokwane (asilogama lakhe lenene) uthi uvuya kakhulu ngenxa yokuvalwa kwale ndawo.

“Ndibulela kakhulu kumsebenzi owenziwe nini nonke, I’solezwe, amapolisa aseMdantsane nabo bonke abantu abachaphazeleke kulo msebenzi ubangele ukuvalwa kwale ndawo,” uthethe watsho uKokwane.

Uthi kubuyele uzinzo noxolo kwakho kule ndawo, izindlu bezinga thengiseki ngenxa yesi simokolo nengxolo yaso. “Besingasena njongo zokukhulisela abantwana bethu kule ndawo ngenxa yale meko ebesiphila kuyo apha,” utsho uKokwane.

UNoma-efese Maqhina uhlala nomntwana wakhe okhubazekileyo kanye ecaleni kwesi simokolo.

“Lo mntwana ube suka angalawuleki ngenxa yengxolo yomculo ubuphuma kule ndawo, abendlongo-ndlongo ndisokole ukumlawula, ngoku uyalala kuba akukho ngxolo ukusukela kwiveki ephelileyo,” uthethe watsho uMaqhina. Uthi abathengi bale ndawo bebechamela ingca yakhe bebanga ivumba elinganyamezelekiyo.

Ngelishwa awafumanekanga amapolisa aseMdantsane ukwenza ilizwi ngalo mcimbi nanjengoko ingabo abathe bathabatha eli nyathelo lokuvala le ndawo.