Kuvotwa ngovelwano eMzantsi

EMzantsi Afrika nakwiAfrika ngokubanzi, uninzi lwemibutho yezopolitiko isekelezelwe kubantu abathile ingakumbi abo bathe bayisungula.

Maxa wambi le mibutho ixhomekeka kumagama abo bathe bavalelwa ezintolongweni ngenxa yokusebenzela yona. Oku kwenza ukuba amalungu okanye abantu abalandela le mibutho bangalandeli imigaqo nkqubo yale mibutho koko balandele imbali okanye amagama athile abawathandayo kulo mibutho yabo.

Oku kwenzekile kumbutho weANC, emva kokuba kuphume iinkokheli zayo eluvalelweni eRobben Island abantu beli bawulandela lo mbutho kuba babengenalwazi ncam ngemigaqo nkqubo. Kwelinye icala, abantu babenosizi novelwano ngenxa yembali yokuxhatshazwa kwabantu ngoorhulumente bangaphambili.

Akukhange kubekudala emva koko kwavela eminye imibutho ebe bubungqina bokuba abantu balandele imbali, uvelwano nothando olungenantsingiselo. Xa ufunda incwadi kaBenjamin Pogrund ethetha ngobomi bukaNjingalwazi Mangaliso Sobukwe, uSobukwe waliprofetha eli xesha.

Ukuhla kwenkxaso yombutho weANC bubungqina bokuba ngenene abantu balandela amagama wamadoda athile. Kolu ulonyulo luka2024 ubona uluntu lusalandela amagama abantu ngaphandle kokulandela imigaqo nkqubo yemibutho.

Uhlobo ephumelele ngalo iMK Party kaJacob Zuma eKZN kubonisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba abantu beli basavotela amagama abantu.

Oku ungakungqina ngokuba iMK Party ayikabinayo imigaqo nkqubo, umbutho uthi yintoni ke ibangela ukuba kuvotelwe umbutho. Ngaphandle kwamathandabuzo amalungu nabaxhasi balo mbutho bavote ngokusekelezelwe kuvelwano, ubuhlanga nothando labo kuJacob Zuma.

Kaloku abantu abadala abazikisa ukucinga nokuqwalasela imicimbi yentlalo bakhangela imigaqo nkqubo yombutho lowo.

Ikhona imibutho emidala efana neInkatha Freedom Party enemigaqo nkqubo, kodwa abantu abakhange bakuseso oko. Ukuphelelwa kwezi nkokheli zithandwa ngaba balandeli idla ngokuba ilahlekelwe ngumkhondo wayo le mibutho.

Oku konke kwelinye icala kubonisa ukuba nangona sele sikwiminyaka engamashumi amathathu yolawulo lwesininzi, kodwa usephantsi umgangatho wolwazi lokulandela ezopolitiko.

Kumazwe ekukudala kusebenza ulawulo lwesininzi umbutho unikwa iminyaka emihlanu ukhutshwe, oku kungenxa yokuba abavoti bavota ngokusekezelwe kumsebenzi oqhubekileyo nomgaqo nkqubo wombutho lowo.

Umbutho wePAC awuzange wenze kakuhle kunyulo ukusukela oko kwathi kwaqalwa ukuvota kweli.

Oku konke kungenxa yokuba lo mbutho wawusekelezelwe kumseki wawo ubawo uNjingalwazi Mangaliso Sobukwe, abalandele emva kwakhe abakwazanga ukufikelela kwizinga lakhe lezopolitiko.