Kuvulwe ishishini lokuhlamba iiteki eKhayelitsha

UMfundo Hashe Umfanekiso: Phinda Kula

KAPA: UkugxothA ikati eziko ngumsebenzi onzima ingakumbi xa kunqabe amathuba engqesho kwiidolophu ezinkulu kweli loMzantsi Afrika nanjengoko ingumcelimngeni kurhulumente ukuzama ukuvelisa amathuba engqesho ze anciphise intswela ngqesho, kodwa oko akunjalo kuMfundo Hashe (38) noziqalele ishishini lokuhlamba iiteki kwingingqi yakoo-S eKhayelitsha. Lo ngutata kubantwana ababini abaxhomekeke kuye ngenkxaso yemali.

“Ndiqale ishishini lokuhlamba iiteki kweyeNkanga kunyaka ophelileyo emva kokubona ukuba uluntu luyonqena, yaye alinaxesha laneleyo kuba bambi babo bayasebenza. Xa ungenamali engenayo empokothweni nokuba incinane kubanzima ukufezekisa amaphupho, ndisitsho ndingumntu othanda kakhulu izinto ezidibene nemidlalo yeqonga. Eli ayililo ishishini lam lokuqala, ndandifudula ndihlamba imigqomo. Nokuba uluntu lungandijongela phantsi ngeshishini lam, kodwa mna ndazi into enye ndinikezela ngenkonzo kubantu abafuna ukuhlanjelwa izihlangu zabo.

OkaHashe uthi angatsho ukuba ishishini lakhe liqhuba kakuhle kakhulu kuba uyakwazi ukuhlamba iiteki ezingapha kweshumi ngeveki, ngelithi oko kubangele ukuba akwazi ukuncedisana nosapho lwakhe ukuzama ukufezekisa iimfuno zemali. Esitsho ukuba ukuhlamba iiteki kuxabisa amashumi amathathu eerandi, nadiza ukuba sele enabo abantu abahlambisa kuye rhoqo izihlangu zabo.

Uthi kwizixhobo zokuhlamba iiteki usebenzisa undalashe, amanzi nesepha engumgubo ngelithi akafuni konakale izihlangu zabantu.

UHashe uthi nangona ehlala kwingingqi enezinga eliphakamileyo lolwaphulomthetho kodwa kwelakhe ishishini akakadibani nesiganeko sokubiwa kwezihlangu zabantu nanjengoko uxhaphakile ezilokishini umkhwa wokubiwa kweempahla zabantu xa zihlanjiwe. Uyavuma ukuba ukhe wanayo ingxaki yokuba abantu bangafuni kuhlawula, kodwa wakhawulezisa wavelisa iqhinga lokuba bahlawule ngaphandle kwamathandabuzo.

“Oku ndikwenzayo inkwayinkuthazo kuluntu ngokubanzi ukuba luzikise ukucinga, luziqalele amashishini kuba baninzi abantu abajika nelanga bekhala ngentswelangqesho” utshilo uHashe.